Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko niektórym sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie

26 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 26 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia dnia 25 listopada 2019 r. postępowań dyscyplinarnych przeciwko Rafałowi L., Kazimierzowi W. i Wojciechowi M., sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zarzuty dyscyplinarne, przedstawione wyżej wymienionym sędziom, dotyczą uchybienia godności urzędu przez to, że jako funkcjonariusze publiczni – członkowie składu orzekającego w sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie – przekroczyli swe uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do oceny prawidłowości działania organów konstytucyjnych w zakresie powołania w I instancji asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, podważając tym samym przepis art. 106i § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, wzięli udział w wydaniu postanowienia o odroczeniu rozprawy w celu ustalenia, czy zachodzi okoliczność, która mogłaby wskazywać na niewłaściwe powołanie w/w asesora, co stanowiło bezprawną ingerencję w ustawowy tryb powoływania sędziów i asesorów sądowych do składów orzekających i mogło prowadzić do naruszenia przepisu art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz naruszało art. 89 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a tym samym stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego wyrażającego się w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.