Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Małgorzacie D.-W., sędziemu Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, w związku z bezprawnym pozbawieniem człowieka wolności

19 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Małgorzacie D.-W., sędziemu Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Zarzut dyscyplinarny przedstawiony obwinionej Małgorzacie D.-W. dotyczy rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa oraz niedopełnienia obowiązków w zakresie wydania orzeczenia na podstawie prawdziwych ustaleń faktycznych. Sędzia Małgorzata D.-W. w sprawie o zniesławienie (przestępstwo prywatnoskargowe), wbrew znajdującym się w aktach sprawy dowodom i informacjom o aktualnym miejscu pobytu oskarżonej, celem przeprowadzenia czynności procesowych z udziałem oskarżonej, naruszając m. in. art. 258 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego, wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu oskarżonej na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania, co skutkowało niesłusznym pozbawieniem oskarżonej wolności w okresie od 28 kwietnia 2019 r. do 22 maja 2019 r. (25 dni). Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zostało uchylone przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

Ponieważ czyn zarzucany obwinionej Małgorzacie D.-W. wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariusza publicznego) i art. 189 § 2 (bezprawne pozbawienie człowieka wolności na okres powyżej 7 dni) w zw. z art. 11 § 2 Kodeksu karnego, sądem właściwym do rozpoznania sprawy w I instancji jest Sąd Najwyższy – Izba Dyscyplinarna. Prowadzący postępowanie zwróci się z wnioskiem do tego sądu o zawieszenie obwinionej Małgorzaty D.-W. w czynnościach służbowych na czas trwania postępowania dyscyplinarnego.