Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosku o rozpoznanie spraw dyscyplinarnych sędziów Wojciecha H. i Waldemara S.

27 kwietnia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania 27 kwietnia 2020 r. przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika wniosku do Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej o rozpoznanie spraw dyscyplinarnych sędziów Wojciecha H. i Waldemara S.

Zgodnie z treścią komunikatu, sędziemu Wojciechowi H. zarzuca się, że jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości nie dopełnił obowiązku przestrzegania przepisów prawa – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 lipca 2012 r. w sprawie planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków (Dz.U. z 2012 r., poz. 830) – składając nierzetelny, nieodpowiadający wymogom tego rozporządzenia wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a następnie, znając pisemne stanowisko Departamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie niemożności przyznania mu pożyczki we wnioskowanej kwocie 255 000 złotych, podtrzymał ten nierzetelny wniosek o udzielenie mu pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, po czym w grudniu 2013 r. zawarł umowę pożyczki z Ministrem Sprawiedliwości, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyniku której, jako pożyczkobiorca otrzymał pożyczkę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w nienależnej mu kwocie 255 000 złotych.

Sędziemu Waldemarowi S. zarzuca się, że pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, nie dopełniając obowiązku przestrzegania przepisów prawa i obowiązujących procedur, będąc upoważnionym do podejmowania czynności w sprawach przyznawania pożyczek mieszkaniowych sędziom, wiedząc, że przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 lipca 2012 r. w sprawie planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków nie pozwalały na przyznanie Podsekretarzowi Stanu w tym Ministerstwie, sędziemu Wojciechowi H., pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we wnioskowanej przez niego kwocie 255 000 złotych, nie przedstawił swojego negatywnego stanowiska w tym zakresie, a przeciwnie – podjął działania zmierzające do pozytywnego załatwienia nierzetelnego wniosku sędziego Wojciecha H. w ten sposób, że wniósł o przesunięcie środków budżetowych umożliwiających przyznanie i wypłatę sędziemu Wojciechowi H. wymienionej pożyczki w kwocie 255 000 złotych, co nastąpiło w grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r.