Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie przedstawienia kolejnych zarzutów dyscyplinarnych sędziemu Leszkowi Mazurowi

8 września 2020

W uzupełnieniu komunikatu z 5 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Leszkowi Mazurowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie, i przedstawienia mu zarzutów popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych, polegających na każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) – art. 329 – poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia, informuję, że 4 września 2020 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wydał postanowienie o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, zarzucając obwinionemu Leszkowi Mazurowi popełnienie w okresie od 30 listopada 2018 r. do 25 lutego 2019 r. kolejnych 12 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 365), polegających na oczywistej i rażącej obrazie art. 329 KPC.

(-) SSA Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych