Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie K., sędziemu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

20 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 20 września 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie K., sędziemu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Przedstawiony sędziemu Dorocie K. zarzut dyscyplinarny dotyczy uchybienia godności urzędu w ten sposób, że w latach 2015-2019, mając świadomość powołania jej bez podstawy prawnej i przez nieuprawniony organ do pełnienia funkcji pełnomocnika w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu do spraw wdrożeń systemów informatycznych w zakresie wykonywania transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych oraz I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych e-protokół, wyraziła zgodę na przyznanie jej nienależnego dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia tej funkcji, przez co w okresie pomiędzy 1 stycznia 2015 r. a 28 marca 2017 r., a następnie w okresie od 18 stycznia 2017 r. do 29 marca 2018 r., w związku z objęciem funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i nienależnym podwyższeniem jej o 50% dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia obu tych funkcji, bezprawnie pobrała nienależny jej dodatek funkcyjny w łącznej kwocie 49 033 złotych brutto.

Zgodnie z § 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości – Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, obowiązującym w chwili wydania decyzji o powołaniu sędzi Doroty K., jedynym podmiotem uprawnionym do powoływania pełnomocników dla sądów apelacyjnych i sądów okręgowych jest Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, za zgodą Ministra Sprawiedliwości.