Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Paulinie P., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

18 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 września 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Paulinie P., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Sędziemu Paulinie P. postawiano 8 zarzutów dyscyplinarnych dot. rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa, a także uchybienia godności urzędu, poprzez:

–  nieuzasadnione odraczanie terminu wydania postanowienia w przedmiocie wniosku o zezwolenie na wyjazd podczas ferii zimowych małoletniej córki stron postępowania i rozpoznanie tego wniosku po upływie 60 dni, co wniosek ten uczyniło bezprzedmiotowym,

– ignorowanie ustawowego terminu do rozpoznania 5 wniosków o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta i wydanie rodzaju postanowień po upływie ponad  200 dni po upływie ostatniego przewidzianego ustawą terminu, 

– wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania z uwagi na zawarcie ugody, która w rzeczywistości nie została zawarta, 

– braku zawiadomienia strony o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka wraz z brakiem żądania opinii kwalifikacyjnej o przysposabiającym.