Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosku do sądu dyscyplinarnego o rozpoznanie sprawy sędzi Doroty Ł.

17 października 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 17 października 2019 r. w sprawie zakończenia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko Dorocie Ł., sędzi Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.

Zgodnie z komunikatem, obwiniona sędzia Dorota Ł. poprzez rażące uchybienie terminowi na podjęcie czynności w sprawie doprowadziła do bezczynności w postępowaniu w ten sposób, że pomimo przedstawienia jej w dniu 22 listopada 2018 r. „Sprawozdania z wywiadu środowiskowego kuratora dotyczącego małoletniej…”, w którym wykazano, że ustalenia kuratora zawodowego stanowiły faktyczną podstawę wszczęcia postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej, nie podjęła żadnych czynności w stosunku do małoletniej przez okres 7 miesięcy od przedstawienia jej rzeczonego sprawozdania, czym poprzez swoją opieszałość doprowadziła do sytuacji realnego zagrożenia zdrowia i życia małoletniej.

Zarzucone obwinionej przewinienie dyscyplinarne spowodowało ewidentny uszczerbek dla szeroko rozumianego dobra wymiaru sprawiedliwości, godząc w jego powagę i poza wykazanym wyżej elementem doprowadzenia do sytuacji realnego zagrożenia zdrowia i życia dziecka, kreowało sytuację demobilizującą samą obwinioną i mogło mieć negatywny wpływ na innych sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi poprzez wzbudzenie ich przekonania, że tego typu zachowania są tolerowane przez władze Sądu i organy dyscyplinarne.