Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Annie B.-C., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie

6 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 6 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Annie B.-C., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarzuty przedstawione obwinionej Annie B.-C. dotyczą m. in. tego, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. podczas rozprawy, jako przewodnicząca składu orzekającego w sprawie Sądu Okręgowego w Warszawie, po odroczeniu rozprawy, pomijając naradę składu orzekającego, zaprezentowała swój osobisty pogląd w zakresie istnienia dodatkowych podstaw do odroczenia rozprawy i publicznie zakwestionowała skład orzekający, powołany zgodnie z obowiązującymi przepisami do rozpoznania tej sprawy, przez podważenie niezawisłości i niezależności spersonifikowanego sędziego, członka składu orzekającego, negując jego tytuł do uczestnictwa w tym składzie, co stanowiło naruszenie przepisu art. 89 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, po czym wydała dyspozycje podważające niezawisłe wykonywanie przez tego sędziego czynności orzeczniczych, gwarantowanych przepisem art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, poprzez zarządzenie zwrócenia się do wszystkich sędziów orzekających w X Wydziale Karnym Odwoławczym o opinie w zakresie skierowania do Ministra Sprawiedliwości wniosku o odwołanie dwóch ustalonych sędziów z delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz dyspozycje w zakresie podjęcia dalszych czynności służbowych w tym celu, uniemożliwiając tym samym sędziemu, członkowi składu orzekającego, uczestnictwo w rozpoznaniu tej sprawy, co stanowiło bezprawną, sprzeczną z przepisami Prawa o ustroju sądów powszechnych, ingerencję w skład orzekający powołany do rozpoznania sprawy.

Trzy z pięciu zarzucanych czynów obwinionej Annie B.-C. wypełniają znamiona przestępstwa nadużycia władzy z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, co przesądza o tym, że sądem właściwym do rozpoznania sprawy obwinionej Anny B.-C. w I instancji będzie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.