Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie uzupełnienia zarzutów dyscyplinarnych wobec Sławomira J., sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu

9 października 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 8 października 2019 r. w sprawie uzupełnienia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika zarzutów dyscyplinarnych wobec Sławomira J., sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Nowe zarzuty dyscyplinarne wobec sędziego Sławomira J. dot. między innymi tego, że jako sędzia sprawozdawca w postępowaniu odwoławczym, sygn. IV Ka 818/18 Sądu Okręgowego w Poznaniu, przeciwko ustalonej obwinionej, o czyn z art. 141 kodeksu wykroczeń („używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym”), dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa, a to art. 16 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zw. z art. 41 § 1 kodeksu postępowania karnego, polegającej na zaniechaniu żądania wyłączenia go od rozpoznania tej sprawy, pomimo istnienia okoliczności faktycznych w postaci osobistej znajomości z obwinioną, które mogły wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.