Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Waldemarowi Ż.

28 maja 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 28 maja 2020 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Waldemarowi Ż., sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sędziemu Waldemarowi Ż. przedstawiono zarzut przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym uchybieniu godności urzędu poprzez podjęcie działań kwestionujących skuteczność powołania Kamila Zaradkiewicza do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, istnienie stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza, a w konsekwencji kwestionujących stosunek służbowy SSN Kamila Zaradkiewicza, jako wykonującego wówczas obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego, a nadto polegających na zakwestionowaniu umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej – Krajowej Rady Sądownictwa – poprzez wniesienie do Sądu Najwyższego – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pozwu o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza wraz z wnioskiem  o udzielenie zabezpieczenie tego powództwa, w którym zanegowano skuteczność istnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza, skuteczność powołania go do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, a w rezultacie skuteczność wykonywania przez niego powierzonych mu wówczas obowiązków I Prezesa Sądu Najwyższego.

Jednocześnie w komunikacie znalazła się informacja, że 1 czerwca 2020 r. odbędzie się rozprawa w sądzie dyscyplinarnym w innej sprawie dyscyplinarnej sędziego Waldemara Ż., w której przedstawiono mu zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na  publicznym wygłoszeniu manifestu politycznego dotyczącego jego poglądów i ocen związanych z działaniem konstytucyjnych organów państwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, oraz na kwestionowaniu legalności powołania Kamila Zaradkiewicza do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, a następnie pomówieniu go o postępowanie, które mogło poniżyć go  w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego oraz skierowaniu wobec sędziego Kamila Zaradkiewicza groźby bezprawnej przyszłego napiętnowania oraz pociągnięcia do odpowiedzialności za działanie „na szkodę Państwa i obywateli”, co wiąże się m. in. z naruszeniem wynikającej z art. 178 ust. 3 Konstytucji RP zasady apolityczności sędziów.

Korespondencja Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

13 maja 2020

Publikujemy korespondencję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z Rzecznikiem Praw Obywatelskim Adamem Bodnarem w sprawie określanej przez RPO jako „domniemana próba zdyskredytowania Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia”.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających wobec sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie

8 maja 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 8 maja 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na podjęciu przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie działań prawnych kwestionujących skuteczność powołania Kamila Zaradkiewicza do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego oraz kwestionujących jego stosunek służbowy pełniącego obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego, a w dalszej kolejności kwestionujących umocowanie konstytucyjnego organ Rzeczypospolitej Polskiej – Krajowej Rady Sądownictwa, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości, niezależności i bezstronności, a zatem działań stanowiących uchybienie godności urzędu.

W komunikacie została zawarta informacja, że w sprawie ww. sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie w październiku 2019 r. skierowano wniosek do sądu dyscyplinarnego. O skierowaniu sprawy do sądu dyscyplinarnego informowaliśmy w komunikacie z 21 października 2019 r.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosku o rozpoznanie spraw dyscyplinarnych sędziów Wojciecha H. i Waldemara S.

27 kwietnia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania 27 kwietnia 2020 r. przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika wniosku do Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej o rozpoznanie spraw dyscyplinarnych sędziów Wojciecha H. i Waldemara S.

Zgodnie z treścią komunikatu, sędziemu Wojciechowi H. zarzuca się, że jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości nie dopełnił obowiązku przestrzegania przepisów prawa – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 lipca 2012 r. w sprawie planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków (Dz.U. z 2012 r., poz. 830) – składając nierzetelny, nieodpowiadający wymogom tego rozporządzenia wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a następnie, znając pisemne stanowisko Departamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie niemożności przyznania mu pożyczki we wnioskowanej kwocie 255 000 złotych, podtrzymał ten nierzetelny wniosek o udzielenie mu pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, po czym w grudniu 2013 r. zawarł umowę pożyczki z Ministrem Sprawiedliwości, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyniku której, jako pożyczkobiorca otrzymał pożyczkę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w nienależnej mu kwocie 255 000 złotych.

Sędziemu Waldemarowi S. zarzuca się, że pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, nie dopełniając obowiązku przestrzegania przepisów prawa i obowiązujących procedur, będąc upoważnionym do podejmowania czynności w sprawach przyznawania pożyczek mieszkaniowych sędziom, wiedząc, że przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 lipca 2012 r. w sprawie planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków nie pozwalały na przyznanie Podsekretarzowi Stanu w tym Ministerstwie, sędziemu Wojciechowi H., pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we wnioskowanej przez niego kwocie 255 000 złotych, nie przedstawił swojego negatywnego stanowiska w tym zakresie, a przeciwnie – podjął działania zmierzające do pozytywnego załatwienia nierzetelnego wniosku sędziego Wojciecha H. w ten sposób, że wniósł o przesunięcie środków budżetowych umożliwiających przyznanie i wypłatę sędziemu Wojciechowi H. wymienionej pożyczki w kwocie 255 000 złotych, co nastąpiło w grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Robertowi K., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Katowicach

19 kwietnia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Robertowi K., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Zgodnie z treścią zarzutu dyscyplinarnego ww. sędzia 30 grudnia 2019 r. o godzinie 21:48:15, na ustalonym odcinku drogi krajowej nr 1, prowadząc samochód osobowy nie zastosował się do istniejącego na tym odcinku drogi ograniczenia prędkości do 70 km/h w ten sposób, że kierował pojazdem z prędkością 96 km/h, przez co, wyczerpując znamiona wykroczenia z art. 92a Kodeksu wykroczeń, uchybił godności urzędu.

W toku przeprowadzonych w tej sprawie czynności wyjaśniających ustalono, że w powołując się na pełniony urząd, w pisemnym oświadczeniu z 24 stycznia 2020 r., obwiniony odmówił przyjęcia mandatu karnego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z wyciekiem danych z baz danych KSSiP

15 kwietnia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych – sędziów wykonujących obowiązki służbowe w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – polegającego na umożliwieniu upublicznienia w następstwie kradzieży przetwarzanych danych personalnych sędziów oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości, a także na doprowadzeniu do upublicznienia danych (rekordów) dotyczących ich miejsc zamieszkania, miejsc pełnienia służby, adresów poczty elektronicznej wraz z hasłami, numerów telefonów, numerów PESEL, dat pierwszego i ostatniego logowania w Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i innych naruszeń ochrony danych osobowych sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości, a także na niedopełnieniu obowiązków służbowych poprzez  przetwarzanie danych osobowych w nieuprawniony sposób oraz przetwarzanie danych osobowych osób niemających uprawnień do korzystania z Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, to jest zaniechań, mogących istotnie uniemożliwić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i stanowiących o wyczerpaniu znamion przestępstw z art. 231 § 1 Kodeksu karnego i art. 107 § 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 Kodeksu karnego.

Ze względu na wagę i zawiłość sprawy, w tym przede wszystkim z uwagi na charakter zagrożeń dla prywatności, bezpieczeństwa i interesów pokrzywdzonych osób, prowadzący czynności sędzia Przemysław W. Radzik będzie korzystał z pomocy wyspecjalizowanych instytucji, zajmujących się ochroną danych osobowych oraz zwalczaniem cyberprzestępczości.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Andrzejowi Ż. – sędziemu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

14 lutego 2020

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 14 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Andrzejowi Ż., sędziemu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Obwinionemu Andrzejowi Ż. przedstawiono zarzuty w związku z przekroczeniem uprawnień poprzez przyznanie sobie kompetencji do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego sprawozdawcy w osobie sędziego sądu rejonowego.

Prowadzący postępowanie dyscyplinarne zwróci się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jako sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji, o zawieszenie obwinionego sędziego w czynnościach służbowych.

.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Anieli M. – sędzi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

11 lutego 2020

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 11 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Anieli M., sędzi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Sędzia Aniela M. dnia 24 września 2019 r. o godz. 09:50 w Zielonej Górze prowadziła po drodze publicznej samochód osobowy w stanie po użyciu alkoholu (0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), czym, zgodnie z treścią zarzutu, wyczerpując znamiona wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, uchybiła godności urzędu.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania zażalenia na postanowienie umarzające postępowanie w sprawie Olimpii B.-M.

31 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 stycznia 2020 r. w sprawie skierowania zażalenia na postanowienie Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu z 14 stycznia 2020 r., sygn. akt ASD 2/19, o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko obwinionej Olimpii B.-M., sędziemu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających dotyczących publicznego znieważenia Prezydenta RP w mediach społecznościowych

18 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na uchybieniu godności urzędu przez Jarosława O., sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, pełniącego funkcję przewodniczącego wydziału w tym Sądzie, który 18 stycznia 2020 r., nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych, na portalu Twitter zamieścił wpisy znieważające Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez co wyczerpał znamiona ściganego z urzędu przestępstwa z art. 135 § 2 Kodeksu karnego w zw. z art. 12 § 1 Kodeksu karnego.