Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z wyciekiem danych z baz danych KSSiP

15 kwietnia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych – sędziów wykonujących obowiązki służbowe w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – polegającego na umożliwieniu upublicznienia w następstwie kradzieży przetwarzanych danych personalnych sędziów oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości, a także na doprowadzeniu do upublicznienia danych (rekordów) dotyczących ich miejsc zamieszkania, miejsc pełnienia służby, adresów poczty elektronicznej wraz z hasłami, numerów telefonów, numerów PESEL, dat pierwszego i ostatniego logowania w Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i innych naruszeń ochrony danych osobowych sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości, a także na niedopełnieniu obowiązków służbowych poprzez  przetwarzanie danych osobowych w nieuprawniony sposób oraz przetwarzanie danych osobowych osób niemających uprawnień do korzystania z Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, to jest zaniechań, mogących istotnie uniemożliwić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i stanowiących o wyczerpaniu znamion przestępstw z art. 231 § 1 Kodeksu karnego i art. 107 § 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 Kodeksu karnego.

Ze względu na wagę i zawiłość sprawy, w tym przede wszystkim z uwagi na charakter zagrożeń dla prywatności, bezpieczeństwa i interesów pokrzywdzonych osób, prowadzący czynności sędzia Przemysław W. Radzik będzie korzystał z pomocy wyspecjalizowanych instytucji, zajmujących się ochroną danych osobowych oraz zwalczaniem cyberprzestępczości.