Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Anieli M. – sędzi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

11 lutego 2020

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 11 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Anieli M., sędzi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Sędzia Aniela M. dnia 24 września 2019 r. o godz. 09:50 w Zielonej Górze prowadziła po drodze publicznej samochód osobowy w stanie po użyciu alkoholu (0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), czym, zgodnie z treścią zarzutu, wyczerpując znamiona wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, uchybiła godności urzędu.

Oświadczenie Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasoty w sprawie nieprawdziwych, zniesławiających publikacji medialnych

26 sierpnia 2019

Publikujemy oświadczenie Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasota z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie nieprawdziwych, zniesławiających publikacji w Gazecie Wyborczej, Telewizji TVN, portalu Onet.pl i innych mediach.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Krzysztofowi L., Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu

8 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 8 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Krzysztofowi L., pełniącemu funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Sędziemu Krzysztofowi L., Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik przedstawił zarzut dyscyplinarny uchybienia godności urzędu przez to, że „w okresie od 29 marca 2016 r. do 10 kwietnia 2019 r. w Poznaniu, działając z powziętym z góry zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd Prezesa i Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu co do zamiaru wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem pomocy finansowej na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych w ten sposób, że mając zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe (…) złożył wniosek o przyznanie mu pomocy finansowej na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych w formie pożyczki w kwocie 195 000 złotych z przeznaczeniem na spłatę kredytu hipotecznego w kwocie 197 921,84 złotych, zaciągniętego w dniu 17 listopada 2015 r. na zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni 50 m2 w Poznaniu, a następnie po zawarciu w dniu 13 maja 2016 r. umowy pożyczki Nr 05/2016, doprowadził Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Poznaniu, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 150 000 złotych, stanowiących przedmiot wskazanej umowy Nr 05/2016, w której, jako pożyczkobiorca zobowiązał się do wykorzystania udzielonej pożyczki wyłącznie z jej przeznaczeniem, to jest na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego 17 listopada 2015 r. w ustalonym banku na zakup lokalu mieszkalnego w Poznaniu, a następnie, po uzyskaniu środków finansowych stanowiących przedmiot umowy nie wykorzystał tych środków finansowych zgodnie z treścią umowy pożyczki, to jest nie spłacił chociażby w części kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni 50 m2 w Poznaniu (…)”.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie skierowania wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki F. – sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

4 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 4 lipca 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego i skierowania do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki F. – sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Sędzi Monice F. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik zarzucił, że „uchybiła [ona] godności urzędu przez niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanie udzielonego jej zaświadczenia lekarskiego […] o niezdolności do pracy w okresie od 17 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r., poprzez udział, w dniach 18 grudnia 2018 r. i 19 grudnia 2018 r. w wycieczce do Danii, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, celem spotkania z członkami tamtejszych stowarzyszeń sędziowskich, czym naruszyła wynikający z art. 82 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim […]”.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika o skierowaniu prywatnego aktu oskarżenia i powództwa o ochronę dóbr osobistych przeciwko Ewie Siedleckiej

21 czerwca 2019

W związku z nieprawdziwymi, pomawiającymi mnie informacjami autorstwa Ewy Siedleckiej, zamieszczonymi w artykule: Co wolno księdzu nacjonaliście, neosędziemu… , opublikowanym w prowadzonym przez nią internetowym „Blogu Konserwatywnym Ewy Siedleckiej”, informuję, że podjąłem decyzję o skierowaniu przeciwko Ewie Sieleckiej prywatnego aktu oskarżenia o przestępstwo z art. 212 § 2 Kodeksu karnego, a w dalszej kolejności o skierowaniu przeciwko niej powództwa o ochronę dóbr osobistych.

W treści wskazanego artykułu, Ewa Siedlecka pomówiła mnie, że w 2018 r., prowadząc proces karny, dopuściłem się błędu proceduralnego, który uniemożliwił skazanie sprawcy zgwałcenia małoletniej dziewczynki, to jest podając tego rodzaju nieprawdziwe i naruszające moje dobra osobiste informacje,  pomówiła mnie o zachowania, które poniżają mnie w opinii publicznej i narażają na utratę zaufania potrzebnego dla sprawowania godności sędziego oraz pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

(-) SSR Przemysław W. Radzik
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Łodzi w związku z poniżającym traktowaniem niepełnosprawnego oskarżonego

14 czerwca 2019

W nawiązaniu do komunikatu z 12 maja 2019 r. w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie zachowania sędziego względem niepełnosprawnego oskarżonego informuję, że postanowieniem z 14 czerwca 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Joannie K., sędziemu Sądu Okręgowego w Łodzi i przedstawił jej zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez to, że 24 lutego 2017 roku w Łodzi, jako przewodnicząca składu orzekającego w sprawie  przeciwko ustalonemu oskarżonemu, podczas rozprawy, wydając oskarżonemu polecenie dotarcia do stołu sędziowskiego, dopuściła do sytuacji, że oskarżony, będący osobą niepełnosprawną w związku z amputacją nogi, poruszając się z miejsca dla osób oskarżonych do stołu sędziowskiego, a następnie wracając na swoje miejsce, przemieszczał się czołgając po podłodze za pomocą rąk i nogi, bez użycia kul ortopedycznych, wózka inwalidzkiego lub zapewnienia pomocy innej osoby, przez co naruszyła wynikający z art. 40 Konstytucji RP oraz art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zakaz poddawania poniżającemu traktowaniu, a także wynikający z art. 82 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej, określone w § 2, 4, 5 pkt 3, 12 pkt 1, 2 i 3 zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.

W tej samej dacie, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko Agnieszce S., sędziemu Sądu Okręgowego w Łodzi i przedstawił jej zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez to, że 24 lutego 2017 r., jako członek składu orzekającego w sprawie przeciwko ustalonemu oskarżonemu, podczas rozprawy, nie podjęła jakichkolwiek działań, w celu przeciwdziałania poniżającemu traktowaniu oskarżonego przez przewodniczącą składu sędziowskiego, skutkiem czego, oskarżony, będący osobą niepełnosprawną w związku z amputacją nogi, poruszając się z miejsca dla osób oskarżonych do stołu sędziowskiego celem przeprowadzenia czynności procesowych, a następnie wracając na swoje miejsce, przemieszczał się czołgając po podłodze za pomocą rąk i nogi, bez użycia kul ortopedycznych, wózka inwalidzkiego, czy zapewnienia pomocy innej osoby, przez co naruszyła art. 40 Konstytucji RP oraz art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a także wynikający z art. 82 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią, to jest zachowania przynoszącego ujmę godności sędziego i naruszającego zasady etyki zawodowej, określone w § 2, 4, 5 pkt 3, 12 pkt 1, 2 i 3 zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.

Wskazując na powyższe informuję, że stosownie do treści art. 40 Konstytucji oraz art. art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności nikt nie może być poddawany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu zachowaniu. Z kolei, zgodnie z art. 82 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych sędzia jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, którego rota, zgodnie z art. 66 tej ustawy, brzmi: „Ślubuje uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności uczciwości”. Z kolei, zgodnie z przytoczonymi w treści zarzutów postanowieniami zbioru zasad etyki zawodowej sędziów:

  • sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów,
  • sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sadu w którym pracuje, a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej,
  • sędzia który naruszył zasady etyczne, powinien podjąć niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia skutków tego naruszenia lub w inny sposób zadośćuczynić osobie dotkniętej takim postępowaniem.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych