Publikujemy zapis obrazu i dźwięku czynności przesłuchania w charakterze świadka sędziego Tomasza Szmydta z 20 września 2019 r.

9 maja 2022

Zgodnie z zarządzeniem Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 4 maja 2022 r. publikujemy zapis obrazu i dźwięku czynności przesłuchania w charakterze świadka sędziego Tomasza Szmydta z 20 września 2019 r. w sprawie RDSP 712-69/19, dotyczącej tak zwanej „afery hejterskiej”. Zapis nie zawiera zeznań dotyczących danych wrażliwych świadka i jego najbliższych. Czynność procesowa została przeprowadzona z zachowaniem przepisów procedury karnej, po uprzednim pouczeniu świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co w protokole z tej czynności, świadek potwierdził własnoręcznym podpisem. 

Zobacz: zapis obrazu i dźwięku czynności przesłuchania w charakterze świadka sędziego Tomasza Szmydta z 20 września 2019 r.         

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Robertowi K., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Katowicach

19 kwietnia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Robertowi K., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Zgodnie z treścią zarzutu dyscyplinarnego ww. sędzia 30 grudnia 2019 r. o godzinie 21:48:15, na ustalonym odcinku drogi krajowej nr 1, prowadząc samochód osobowy nie zastosował się do istniejącego na tym odcinku drogi ograniczenia prędkości do 70 km/h w ten sposób, że kierował pojazdem z prędkością 96 km/h, przez co, wyczerpując znamiona wykroczenia z art. 92a Kodeksu wykroczeń, uchybił godności urzędu.

W toku przeprowadzonych w tej sprawie czynności wyjaśniających ustalono, że w powołując się na pełniony urząd, w pisemnym oświadczeniu z 24 stycznia 2020 r., obwiniony odmówił przyjęcia mandatu karnego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających dotyczących publicznego znieważenia Prezydenta RP w mediach społecznościowych

18 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na uchybieniu godności urzędu przez Jarosława O., sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, pełniącego funkcję przewodniczącego wydziału w tym Sądzie, który 18 stycznia 2020 r., nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych, na portalu Twitter zamieścił wpisy znieważające Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez co wyczerpał znamiona ściganego z urzędu przestępstwa z art. 135 § 2 Kodeksu karnego w zw. z art. 12 § 1 Kodeksu karnego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosków o zawieszenie w czynnościach służbowych sędziów

22 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 22 grudnia 2019 r. w sprawie skierowania wniosków do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie w czynnościach służbowych, na czas trwania postępowań dyscyplinarnych, Rafała L., Kazimierza W. i Wojciecha M., sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, oraz Anny B.-C., sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Komunikat jest uzupełnieniem komunikatu w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko niektórym sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie oraz komunikatu w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Annie B.-C. Wszyscy wyżej wymienieni sędziowie stoją pod zarzutami przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw przekroczenia uprawnień (niedopełnienia obowiązków) z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w przedmiocie prawomocności postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Przemysławowi W. Radzikowi i Monice Zawartowskiej

26 lipca 2019

Informuję, że postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z dnia 30 maja 2019 roku, sygn. RDSP 711-40,41/19 o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Przemysława W. Radzika – Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz wobec sędzi Moniki Zawartowskiej – Wiceprezes tego Sądu, wydane w następstwie czynności wyjaśniających prowadzonych na żądanie Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 3 kwietnia br. jest prawomocne wobec niezaskarżenia tego orzeczenia przez podmioty uprawnione.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Zobacz postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia 30 maja 2019 r. [PDF]

Postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Przemysławowi W. Radzikowi i Monice Zawartowskiej, Prezesowi i Wiceprezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

31 maja 2019

Publikujemy postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 maja 2019 r., wraz z uzasadnieniem, o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sędziemu Przemysławowi W. Radzikowi, Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, oraz Wiceprezesowi Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sędzi Monice Zawartowskiej – po rozpoznaniu żądania Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 3 kwietnia 2019 roku.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z możliwym zachowaniem sędziego, które miało zmusić niepełnosprawnego oskarżonego do podpełznięcia do barierki dla składających zeznania

12 maja 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 12 maja 2019 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę czynności wyjaśniających w związku z przedstawioną w mediach przez Pana Bartosza Pilitowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Court Watch Polska, informacją, że poprzez zachowanie sędziego niepełnosprawny oskarżony zmuszony był podpełznąć do barierki dla składających zeznania (link do wywiadu).

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Rafałowi M. – sędziemu Sądu Okręgowego w Łodzi

11 maja 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 11 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w dniu 18 kwietnia 2019 r., przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika przeciwko Rafałowi M. – sędziemu Sądu Okręgowego w Łodzi.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Wojciecha Ł., sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

30 kwietnia 2019

Informuję, że 30 kwietnia 2019 r. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych skierował do Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Sądu Dyscyplinarnego z 5 kwietnia 2019 r., sygn. akt ASDo 1/19, o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Prokuratora Regionalnego w Krakowie o zezwolenie na pociągniecie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Wojciecha Ł., w sprawie o sygn. RP II Ds 40.2016.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba dotyczący wyroku Sądu Najwyższego w sprawie sędziego Roberta W.

14 marca 2019

Informuję, że wyrokiem z dnia 14 marca 2019 r., w sprawie o sygn. I DSK 10/18, Sąd Najwyższy – Izba Dyscyplinarna, przy udziale Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasoty, po rozpoznaniu sprawy dyscyplinarnej sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roberta W., uznał go za winnego obydwu zarzucanych mu przewinień dyscyplinarnych, polegających na uchybieniu godności urzędu przez dopuszczenie się kradzieży mienia, w postaci sprzętu elektronicznego, takiego jak m. in. głośniki przenośne, kable, pendrive’y, o łącznej wartości ponad 4 tys. złotych, i za każde z nich wymierzył mu karę złożenia z urzędu, orzekając jednocześnie karę łączną złożenia z urzędu.

Wyrok Sądu Najwyższego, co do winy i co do kary, jest zgodny z wnioskiem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika, wyrażonym na rozprawie dnia 8 marca 2019 r.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych