Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających wobec sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie

8 maja 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 8 maja 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na podjęciu przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie działań prawnych kwestionujących skuteczność powołania Kamila Zaradkiewicza do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego oraz kwestionujących jego stosunek służbowy pełniącego obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego, a w dalszej kolejności kwestionujących umocowanie konstytucyjnego organ Rzeczypospolitej Polskiej – Krajowej Rady Sądownictwa, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości, niezależności i bezstronności, a zatem działań stanowiących uchybienie godności urzędu.

W komunikacie została zawarta informacja, że w sprawie ww. sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie w październiku 2019 r. skierowano wniosek do sądu dyscyplinarnego. O skierowaniu sprawy do sądu dyscyplinarnego informowaliśmy w komunikacie z 21 października 2019 r.