Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Krzysztofowi L., Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu

8 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 8 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Krzysztofowi L., pełniącemu funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Sędziemu Krzysztofowi L., Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik przedstawił zarzut dyscyplinarny uchybienia godności urzędu przez to, że „w okresie od 29 marca 2016 r. do 10 kwietnia 2019 r. w Poznaniu, działając z powziętym z góry zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd Prezesa i Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu co do zamiaru wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem pomocy finansowej na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych w ten sposób, że mając zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe (…) złożył wniosek o przyznanie mu pomocy finansowej na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych w formie pożyczki w kwocie 195 000 złotych z przeznaczeniem na spłatę kredytu hipotecznego w kwocie 197 921,84 złotych, zaciągniętego w dniu 17 listopada 2015 r. na zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni 50 m2 w Poznaniu, a następnie po zawarciu w dniu 13 maja 2016 r. umowy pożyczki Nr 05/2016, doprowadził Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Poznaniu, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 150 000 złotych, stanowiących przedmiot wskazanej umowy Nr 05/2016, w której, jako pożyczkobiorca zobowiązał się do wykorzystania udzielonej pożyczki wyłącznie z jej przeznaczeniem, to jest na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego 17 listopada 2015 r. w ustalonym banku na zakup lokalu mieszkalnego w Poznaniu, a następnie, po uzyskaniu środków finansowych stanowiących przedmiot umowy nie wykorzystał tych środków finansowych zgodnie z treścią umowy pożyczki, to jest nie spłacił chociażby w części kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni 50 m2 w Poznaniu (…)”.