Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie fałszywych wypowiedzi adwokat Ewy Stępniak

21 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wypowiedzi adwokat Ewy Stępniak, iż Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępcy – cytując: „stoją za hejtem”, rozumianym, jako działania publicznie przypisywane osobie, deprecjonującej sędziów w mediach społecznościowych.

Stwierdzenia te są fałszywe. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wyraża przy tym przekonanie, że celem tak sformułowanych wypowiedzi jest intencjonalne wprowadzenie w błąd opinii publicznej, zmierzające do uwikłania urzędu Rzecznika Dyscyplinarnego w konflikt o charakterze politycznym. Żąda zatem natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania fałszywych informacji – w przeciwnym razie podjęte zostaną adekwatne kroki prawne.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z publikacją portalu Onet.pl

20 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez niego czynności wyjaśniających z urzędu w związku z publikacją portalu Onet.pl dotyczącą domniemanej próby medialnego zdyskredytowania przewodniczącego SSP „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i innych czynów stanowiących uchybienie godności urzędu.

Celem tych czynności jest wstępne ustalenie czy doszło do wyczerpania znamion deliktu dyscyplinarnego z art.  107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez wymienionych w publikacji sędziów, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także wstępne ustalenie czy zachowanie jednego ze wskazanych w publikacji sędziów stanowiło delikt dyscyplinarny, wyczerpujący znamiona występku z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 157a § 1 kk. 


Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie L., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

1 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie L., sędzi Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik przedstawiłem obwinionej Dorocie L. zarzut dyscyplinarny uchybienia godności urzędu polegającego na tym, że rażąco uchybiając terminowi na podjęcie czynności w sprawie, w związku z ustaleniami kuratora sądowego przeprowadzonymi w drodze wywiadu środowiskowego dotyczącymi małoletniej, wskazującymi na zasadność wszczęcia postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej Joanny K. i Krzysztofa B. wobec tej małoletniej, przez swą opieszałość doprowadziła do ponad 7-miesięcznej bezczynności w przedmiotowym postępowaniu, skutkującej dopuszczeniem do sytuacji przebywania dwuletniego dziecka w warunkach stwarzających realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia, w wyniku nieprawidłowego sprawowania wobec niej władzy rodzicielskiej przez jej rodziców, co doprowadziło do konieczności interwencji pracownika Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom orzekającym w stanie wojennym

26 lipca 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w sprawie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom orzekającym w stanie wojennym.

W komunikacie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wskazuje, że w oparciu o materiały uzyskane w toku śledztw Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziowie Przemysław W. Radzik i Michał Lasota prowadzą postępowania dyscyplinarne przeciwko odpowiednio sędziom Remigiuszowi C. (Sąd Okręgowy w Olsztynie) i Andrzejowi W. (Sąd Rejonowy w Wejherowie).

Zarzucone obwinionym sędziom przewinienia dyscyplinarne, związane z wzięciem udziału w poważnych prześladowaniach i represjach z przyczyn politycznych, nie podlegają przedawnieniu, jako wypełniające jednocześnie znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w związku z publikacją medialną na portalu rp.pl

24 lipca 2019

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 24 lipca 2019 r.

W oświadczeniu Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wskazuje, że tekst autorstwa Wojciecha Tumidalskiego, opublikowany na portalu rp.pl w dniu 23 lipca 2019 r. (link) zawiera fałszywą informację, że ubiegając się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie „dostarczy” on Krajowej Radzie Sądownictwa dokumenty będące w dyspozycji Sądu Okręgowego w Warszawie; stwierdza, że informacja ta nie ma podstaw faktycznych i wzywa do jej niezwłocznego sprostowania.

Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie opracowania opublikowanego przez Amnesty International pt. „Polska: Wolne Sądy, Wolni Ludzie. Sędziowie bronią swojej niezawisłości”.

24 lipca 2019

Publikujemy stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 24 lipca 2019 r. w sprawie opracowania opublikowanego przez Amnesty International pod tytułem „Polska: Wolne Sądy, Wolni Ludzie. Sędziowie bronią swojej niezawisłości” (link do opracowania).

W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba wydanie owego stanowiska jest koniecznie, ponieważ wyżej wskazane opracowanie, w zakresie dotyczącym czynności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępców, formułuje jaskrawo błędne wnioski i oparte zostało na skrajnie nieobiektywnych założeniach, które w przekonaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba wynikają z przyjęcia kryteriów oceny polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, całkowicie sprzecznych z zasadniczymi wymogami niezawisłej, rzetelnej pracy orzeczniczej, deprecjonujących godność tej pracy przez postulowanie uwarunkowań jej wykonywania, oczywiście niezgodnych z fundamentami służby sędziowskiej.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających dotyczących możliwych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa

12 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 12 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających dotyczących możliwych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych sędziów Leszka Mazura i Ewy Łapińskiej, członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających w związku z publikacją medialną o przyjęciu przez byłego Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach gratyfikacji od Prezydenta Siedlec

21 czerwca 2019

W związku z publikacją medialną o przyjęciu przez byłego Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach nagrody od Prezydenta Siedlec informuję, że 21 czerwca 2019 r.  Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Michał Lasota podjął w tej sprawie czynności wyjaśniające, o których mowa w art. 114 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r., poz. 52).

Celem prowadzonych czynności jest wstępne ustalenie, czy doszło do wyczerpania znamion deliktu dyscyplinarnego z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez sędziego Sądu Okręgowego w Siedlcach i byłego Prezesa tego Sądu poprzez przyjęcie gratyfikacji w formie nagrody od przedstawiciela władzy samorządowej.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w przedmiocie oświadczenia sędzi Doroty Zabłudowskiej dotyczącego komunikatu RDSSP z 6 czerwca 2019 r.

7 czerwca 2019

Publikujemy stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 7 czerwca 2019 r. wobec oświadczenia sędzi Doroty Zabłudowskiej dotyczącego komunikatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 6 czerwca 2019 r.

Odpowiedzi Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba na pisma Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawach sędzi Doroty Zabłudowskiej i sędzi Marioli Głowackiej

6 czerwca 2019

Publikujemy odpowiedzi Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 5 czerwca 2019 r. na pisma Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawach:

– Doroty Zabłudowskiej, sędzi Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, która dnia 9 grudnia 2018 r. przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym Sądem,

– Marioli Głowackiej, sędzi Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, która, dopuszczając się rażącego naruszenia przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sławomirowi Jęksie, mimo braku żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sławomirowi Jęksie, skierowanego przez uprawniony podmiot; postanowienie to było jaskrawo niekorzystne procesowo dla sędziego Sławomira Jęksy i radykalnie pogarszało jego sytuację prawną.

W pismach wyjaśniono przesłanki podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec wyżej wymienionych sędzi.