Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w związku z publikacją medialną na portalu rp.pl

24 lipca 2019

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 24 lipca 2019 r.

W oświadczeniu Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wskazuje, że tekst autorstwa Wojciecha Tumidalskiego, opublikowany na portalu rp.pl w dniu 23 lipca 2019 r. (link) zawiera fałszywą informację, że ubiegając się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie „dostarczy” on Krajowej Radzie Sądownictwa dokumenty będące w dyspozycji Sądu Okręgowego w Warszawie; stwierdza, że informacja ta nie ma podstaw faktycznych i wzywa do jej niezwłocznego sprostowania.

Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie opracowania opublikowanego przez Amnesty International pt. „Polska: Wolne Sądy, Wolni Ludzie. Sędziowie bronią swojej niezawisłości”.

24 lipca 2019

Publikujemy stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 24 lipca 2019 r. w sprawie opracowania opublikowanego przez Amnesty International pod tytułem „Polska: Wolne Sądy, Wolni Ludzie. Sędziowie bronią swojej niezawisłości” (link do opracowania).

W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba wydanie owego stanowiska jest koniecznie, ponieważ wyżej wskazane opracowanie, w zakresie dotyczącym czynności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępców, formułuje jaskrawo błędne wnioski i oparte zostało na skrajnie nieobiektywnych założeniach, które w przekonaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba wynikają z przyjęcia kryteriów oceny polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, całkowicie sprzecznych z zasadniczymi wymogami niezawisłej, rzetelnej pracy orzeczniczej, deprecjonujących godność tej pracy przez postulowanie uwarunkowań jej wykonywania, oczywiście niezgodnych z fundamentami służby sędziowskiej.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających dotyczących możliwych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa

12 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 12 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających dotyczących możliwych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych sędziów Leszka Mazura i Ewy Łapińskiej, członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających w związku z publikacją medialną o przyjęciu przez byłego Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach gratyfikacji od Prezydenta Siedlec

21 czerwca 2019

W związku z publikacją medialną o przyjęciu przez byłego Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach nagrody od Prezydenta Siedlec informuję, że 21 czerwca 2019 r.  Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Michał Lasota podjął w tej sprawie czynności wyjaśniające, o których mowa w art. 114 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r., poz. 52).

Celem prowadzonych czynności jest wstępne ustalenie, czy doszło do wyczerpania znamion deliktu dyscyplinarnego z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez sędziego Sądu Okręgowego w Siedlcach i byłego Prezesa tego Sądu poprzez przyjęcie gratyfikacji w formie nagrody od przedstawiciela władzy samorządowej.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w przedmiocie oświadczenia sędzi Doroty Zabłudowskiej dotyczącego komunikatu RDSSP z 6 czerwca 2019 r.

7 czerwca 2019

Publikujemy stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 7 czerwca 2019 r. wobec oświadczenia sędzi Doroty Zabłudowskiej dotyczącego komunikatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 6 czerwca 2019 r.

Odpowiedzi Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba na pisma Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawach sędzi Doroty Zabłudowskiej i sędzi Marioli Głowackiej

6 czerwca 2019

Publikujemy odpowiedzi Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 5 czerwca 2019 r. na pisma Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawach:

– Doroty Zabłudowskiej, sędzi Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, która dnia 9 grudnia 2018 r. przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym Sądem,

– Marioli Głowackiej, sędzi Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, która, dopuszczając się rażącego naruszenia przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sławomirowi Jęksie, mimo braku żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sławomirowi Jęksie, skierowanego przez uprawniony podmiot; postanowienie to było jaskrawo niekorzystne procesowo dla sędziego Sławomira Jęksy i radykalnie pogarszało jego sytuację prawną.

W pismach wyjaśniono przesłanki podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec wyżej wymienionych sędzi.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie uzupełnienia zarzutów dyscyplinarnych wobec Elżbiety F. – sędzi Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

26 maja 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 26 maja 2019 r. w sprawie uzupełnienia postanowieniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 23 maja 2019 r. zarzutów dyscyplinarnych w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko Elżbiecie F. – sędzi Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Monice F. – sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

26 maja 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 26 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postanowieniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 22 maja 2019 r. postępowania dyscyplinarnego przeciwko Monice F. – sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Sędzi Monice F. postawiono zarzut przewinienia dyscyplinarnego polegającego na uchybieniu godności urzędu przez niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki F. – sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

15 kwietnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika wniosku do Sądu Apelacyjnego w Lublinie – Sądu Dyscyplinarnego o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki F., sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Obwinionej Monice F. postawiono łącznie 172 zarzuty dyscyplinarne, z czego 168 dotyczy nieusprawiedliwionej nieterminowości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w związku z doniesieniami medialnymi w sprawie sędzi Aliny Czubieniak, prowadzącymi do dezinformacji opinii publicznej

27 marca 2019

W związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi wyroku Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej z dnia 22 marca b.r. w sprawie Aliny Czubieniak – sędzi Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, które prowadzą do dezinformacji opinii publicznej, stwierdzam, że Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych na rozprawie przed Sądem Najwyższym podtrzymał stanowisko wyrażone w odwołaniu zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, iż delikt dyscyplinarny, którego dopuściła się sędzia Alina Czubieniak polegał na oczywistym i rażącym błędzie procesowym przyjętym za podstawę działania Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Błąd ten polegał na zignorowaniu przez Sąd regulacji art. 249 § 3 Kodeksu postępowania karnego, co potwierdził swym rozstrzygnięciem Sąd Najwyższy, analizując m. in. oświadczenie obwinionej sędzi, w którym przyznała ona, że kwestionowane działanie było wynikiem naruszenia procedury.

Wbrew deklaracjom sędzi Aliny Czubieniak o ochronie gwarancji prawa do obrony podejrzanego, nie zapewniła ona udziału jego, ani jego obrońcy na posiedzeniu sądu odwoławczego, a tym samym de facto pozbawiła go prawa do obrony w toczącym się postępowaniu z wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, w sposób oczywisty i rażący uchybiając art. 249 § 3 Kodeksu postępowania karnego.

Stosownie do art. 5 ust. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka („Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”) wymóg doprowadzenia osoby zatrzymanej przed sędziego ma charakter absolutny, a jego spełnienie jest niezależne od woli osoby zatrzymanej. Od zapewnienia sądowego wysłuchania osobie zatrzymanej nie można odstąpić w żadnych okolicznościach.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych