Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Robertowi K., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Katowicach

19 kwietnia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Robertowi K., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Zgodnie z treścią zarzutu dyscyplinarnego ww. sędzia 30 grudnia 2019 r. o godzinie 21:48:15, na ustalonym odcinku drogi krajowej nr 1, prowadząc samochód osobowy nie zastosował się do istniejącego na tym odcinku drogi ograniczenia prędkości do 70 km/h w ten sposób, że kierował pojazdem z prędkością 96 km/h, przez co, wyczerpując znamiona wykroczenia z art. 92a Kodeksu wykroczeń, uchybił godności urzędu.

W toku przeprowadzonych w tej sprawie czynności wyjaśniających ustalono, że w powołując się na pełniony urząd, w pisemnym oświadczeniu z 24 stycznia 2020 r., obwiniony odmówił przyjęcia mandatu karnego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z wyciekiem danych z baz danych KSSiP

15 kwietnia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych – sędziów wykonujących obowiązki służbowe w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – polegającego na umożliwieniu upublicznienia w następstwie kradzieży przetwarzanych danych personalnych sędziów oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości, a także na doprowadzeniu do upublicznienia danych (rekordów) dotyczących ich miejsc zamieszkania, miejsc pełnienia służby, adresów poczty elektronicznej wraz z hasłami, numerów telefonów, numerów PESEL, dat pierwszego i ostatniego logowania w Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i innych naruszeń ochrony danych osobowych sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości, a także na niedopełnieniu obowiązków służbowych poprzez  przetwarzanie danych osobowych w nieuprawniony sposób oraz przetwarzanie danych osobowych osób niemających uprawnień do korzystania z Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, to jest zaniechań, mogących istotnie uniemożliwić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i stanowiących o wyczerpaniu znamion przestępstw z art. 231 § 1 Kodeksu karnego i art. 107 § 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 Kodeksu karnego.

Ze względu na wagę i zawiłość sprawy, w tym przede wszystkim z uwagi na charakter zagrożeń dla prywatności, bezpieczeństwa i interesów pokrzywdzonych osób, prowadzący czynności sędzia Przemysław W. Radzik będzie korzystał z pomocy wyspecjalizowanych instytucji, zajmujących się ochroną danych osobowych oraz zwalczaniem cyberprzestępczości.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Andrzejowi Ż. – sędziemu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

14 lutego 2020

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 14 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Andrzejowi Ż., sędziemu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Obwinionemu Andrzejowi Ż. przedstawiono zarzuty w związku z przekroczeniem uprawnień poprzez przyznanie sobie kompetencji do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego sprawozdawcy w osobie sędziego sądu rejonowego.

Prowadzący postępowanie dyscyplinarne zwróci się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jako sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji, o zawieszenie obwinionego sędziego w czynnościach służbowych.

.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Anieli M. – sędzi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

11 lutego 2020

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 11 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Anieli M., sędzi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Sędzia Aniela M. dnia 24 września 2019 r. o godz. 09:50 w Zielonej Górze prowadziła po drodze publicznej samochód osobowy w stanie po użyciu alkoholu (0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), czym, zgodnie z treścią zarzutu, wyczerpując znamiona wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, uchybiła godności urzędu.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania zażalenia na postanowienie umarzające postępowanie w sprawie Olimpii B.-M.

31 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 stycznia 2020 r. w sprawie skierowania zażalenia na postanowienie Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu z 14 stycznia 2020 r., sygn. akt ASD 2/19, o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko obwinionej Olimpii B.-M., sędziemu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających dotyczących publicznego znieważenia Prezydenta RP w mediach społecznościowych

18 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na uchybieniu godności urzędu przez Jarosława O., sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, pełniącego funkcję przewodniczącego wydziału w tym Sądzie, który 18 stycznia 2020 r., nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych, na portalu Twitter zamieścił wpisy znieważające Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez co wyczerpał znamiona ściganego z urzędu przestępstwa z art. 135 § 2 Kodeksu karnego w zw. z art. 12 § 1 Kodeksu karnego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających dotyczących przekroczenia uprawnień przez sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie

17 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 17 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę czynności wyjaśniających w sprawie sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie, którzy 7 stycznia 2020 r., jako funkcjonariusze publiczni, członkowie trzyosobowych składów orzekających w siedmiu sprawach tego Sądu, przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania na jej wniosek sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydali postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnień prawnych, których treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających, co mogło prowadzić do naruszenia art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz naruszało przepis art. 82 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, a tym samym wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

16 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 16 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Ireneuszowi L., Barbarze S. i Stanisławie K.

Zarzuty dyscyplinarne przedstawione wyżej wymienionym sędziom dotyczą rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa poprzez sporządzenie i podpisanie pisemnego uzasadnienia wyroku bez zamieszczenia w jego treści elementów wymaganych wskazanymi przepisami prawa. Treść tego uzasadnienia, poza pierwszym zdaniem, w którym wskazano imię i nazwisko wnioskodawcy oraz opisano wyrok, od którego złożył on apelację, nie dotyczyła sprawy, w której uzasadnienie wyroku zostało sporządzone, co stanowiło również uchybienie godności urzędu poprzez naruszenie powagi sprawowanego stanowiska i ujmę godności sędziego wobec niezapoznania się z treścią uzasadnienia przed jego podpisaniem.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

15 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 stycznia 2020 r. w sprawie zakończenia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Jerzemu S. i Grzegorzowi K., sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Obwinieni Jerzy S. i Grzegorz K., będąc członkami składu orzekającego w sprawie z apelacji od wyroku sądu okręgowego, uchylili zaskarżony wyrok, wskazując w uzasadnieniu za wyłączną podstawę uchylenia wyroku sądu I instancji sformułowany pogląd, że niezależność prokuratorów została znacznie ograniczona przez regulacje prawne zawarte w ustawie z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, który odniesiono do okoliczności, że przewodniczący składu orzekającego w Sądzie Okręgowym był mężem prokurator pełniącej funkcję Prokuratora Rejonowego w D., to jest prokuratury, w której prowadzono śledztwo w przedmiotowej sprawie i która realizowała funkcje oskarżycielskie w toczącym się postępowaniu kontradyktoryjnym.

Pomimo, że Prokurator Rejonowa w D. osobiście nie podejmowała żadnych czynności procesowych w sprawie i nie mogła wiedzieć, że po skierowaniu sprawy do sądu sprawa zostanie przydzielona do pięcioosobowego składu orzekającego pod przewodnictwem jej męża, to uchylając zaskarżony wyrok, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że nie można wykluczyć, że w sprawie mogły być udzielane rady, nakazy lub polecenia ze strony szefowej prokuratury wobec podległego jej prokuratora, który bezpośrednio uczestniczył w procesie.

Od wyroku zdanie odrębne złożył sędzia sprawozdawca, będący trzecim członkiem wyżej wspomnianego składu orzekającego.

Wyrokiem z 19 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. W uzasadnieniu wskazał, że wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu został wydany z rażącym naruszeniem art. 41 Kodeksu postępowania karnego.

Komunikat w sprawie odpowiedzi Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

11 stycznia 2020

Publikujemy pisma wystosowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dot. spraw dyscyplinarnych sędziów Krystiana Markiewicza i Pawła Juszczyszyna.