Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosku o zawieszenie sędziego Olimpii B.-M. w czynnościach służbowych

25 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 25 listopada 2019 r. w sprawie skierowania w dniu 25 listopada 2019 r. przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika wniosku o zawieszenie w czynnościach służbowych Olimpii B.-M., sędziego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., której wcześniej przedstawiono dwa zarzuty umyślnych przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona przestępstw – zniesławień (por. komunikat z 15 listopada 2019 r.).

Wskazujemy, że, w ocenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika, wobec ustaleń faktycznych dotyczących działania obwinionej Olimpii B.-M. oraz ich oceny prawnej, nie może budzić wątpliwości, że stojąc pod zarzutami popełnienia dwóch umyślnych przewinień dyscyplinarnych, polegających na wyczerpaniu znamion umyślnych występków z art. 212 § 2 Kodeksu karnego, na granicy wyczerpania znamion ściganych z urzędu przestępstw z art. 226 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art. 231a Kodeksu karnego, poprzez kłamliwe pomówienie ustalonych pokrzywdzonych o postępowanie, które mogło poniżyć każdego z nich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania sprawowanych funkcji publicznych, oczywistym jest, że obwiniona sędzia Olimpia B.-M., bez narażenia na szwank dobra wymiaru sprawiedliwości, nie może w wiarygodny sposób wykonywać obowiązków służbowych.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Olimpii B.-M., sędziemu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

15 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 listopada 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Olimpii B.-M., sędziemu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Kończąc postępowanie, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik zdecydował o skierowaniu wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do właściwego sądu apelacyjnego – sądu dyscyplinarnego.

Przypominamy, że sędziemu Olimpii B.-M. przedstawiono dwa zarzuty przewinień dyscyplinarnych, polegających na pomówieniu na portalu społecznościowym „Twitter” ustalonego prokuratora Prokuratury Krajowej, określając go jako osobę, która „nie ma stażu i łamał[a] prawa człowieka”, a także Zbigniewa Ziobry, którego określiła jako Ministra Sprawiedliwości, który „wyprodukował aferę” i jest „odpowiedzialny za stworzenie systemu korupcyjnego w sądach i prokuraturze uzależniającego wymiar spr[awiedliwości] od woli politycznej”.

Jak wskazano w komunikacie, ocena treści obu wpisów dokonanych przez obwinioną na portalu „Twitter” bezsprzecznie uzasadnia wniosek, że ich autorka nie przestrzegała reguł rozsądnego umiaru w ferowaniu twierdzeń i dokonywaniu ocen. Jak zaznaczono, sędziego powinno cechować nie tylko poczucie sprawiedliwości, obiektywizmu, obowiązkowości i godności, ale także opanowania, powściągliwości w korzystaniu z prawa do krytyki, umiejętność opanowywania emocji, a przede wszystkim nieuzewnętrzniania ich w sposób obraźliwy dla innych członków społeczeństwa. Chodzi zatem o rozsądny umiar, takt i kulturę we wszystkich sferach działalności sędziego, zarówno w jego stosunkach służbowych, jak i pozasłużbowych. W realiach przedmiotowej sprawy, obwiniona nadużyła prawa wyrażania opinii, naruszyła dobre obyczaje sędziowskie, a tym samym godziła w interes wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko pięciorgu sędziów, w związku z nieusprawiedliwionym niestawiennictwem na przesłuchania

8 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 8 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia w dniu 8 listopada 2019 r. przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko:

– Krystianowi M., sędziemu Sądu Okręgowego w Katowicach,

– Monice C., sędziemu Sądu Rejonowego w Opolu,

– Katarzynie K., sędziemu Sądu Rejonowego w Oleśnie,

– Monice F., sędziemu Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

– Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Przedstawione wyżej wymienionym sędziom zarzuty dyscyplinarne dotyczą przewinień dyscyplinarnych polegających przede wszystkim na nieusprawiedliwionym niestawiennictwie na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, w charakterze świadka, mimo prawidłowego wezwania. Niektórym z wyżej wymienionych sędziów przedstawiono także inne zarzuty.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Leszkowi Mazurowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie

5 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 4 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Leszkowi Mazurowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Sędziemu Leszkowi Mazurowi przedstawiono zarzuty popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegających na każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – art. 329 kpc poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie stanu czynności wyjaśniających dotyczących domniemanej próby medialnego zdyskredytowania Prezesa SSP „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza

25 października 2019

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej przebiegiem czynności wyjaśniających dotyczących publikacji portalu Onet.pl i innych mediów w sprawie domniemanej próby medialnego zdyskredytowania Prezesa SSP „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i innych czynów stanowiących uchybienie godności przez wymienionych w tych publikacjach sędziów, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości informuję, że dotychczasowe czynności procesowe z udziałem przesłuchanych świadków, w tym sędziego Łukasza Piebiaka, nie dostarczyły faktycznych i prawnych podstaw do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i przedstawienia zarzutów dyscyplinarnych dotyczących przedmiotu czynności wyjaśniających.

Informuję również, że w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 52), polegających na świadomym ignorowaniu przez kilku sędziów ustawowego obowiązku stawiennictwa na wezwanie i złożenia zeznań w charakterze świadków, zdecydowałem o wyłączeniu materiałów w tej sprawie do odrębnych czynności wyjaśniających.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia kolejnego postępowania dyscyplinarnego przeciwko Monice F., sędziemu Sądu Rejonowego Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

23 października 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 23 października 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika kolejnego postępowania dyscyplinarnego przeciwko Monice F., sędziemu Sądu Rejonowego Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie statusu czynności wyjaśniających dotyczących sędziego Leszka Mazura

22 października 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 22 października 2019 r. w sprawie statusu czynności wyjaśniających w przedmiocie możliwej nieusprawiedliwionej nieterminowości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń przez Leszka Mazura, sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie braku podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w przedmiocie czynności prowadzonych w jednej ze spraw Sądu Okręgowego w Elblągu

22 października 2019

Publikujemy stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 22 października 2019 r. w sprawie braku podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w przedmiocie czynności prowadzonych przez sędziego Michała Lasotę w sprawie Sądu Okręgowego w Elblągu, sygn. akt II K 56/18.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba dotyczący skierowania wniosku do sądu dyscyplinarnego o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Waldemara Ż., sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie

21 października 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 października 2019 r. w sprawie zakończenia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Waldemarowi Ż., sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie i skierowania wniosku o rozpoznanie sprawy do sądu dyscyplinarnego.

Sędziemu Waldemarowi Ż. zarzucono, że uchybił on godności urzędu w ten sposób, że w udzielonym i opublikowanym w portalu internetowym Prawo.pl wywiadzie zatytułowanym „Sędzia Żurek: Kamil Zaradkiewicz chce zafundować obywatelom chaos w sądach” wygłosił manifest polityczny dotyczący jego poglądów i ocen związanych z działaniem konstytucyjnych organów państwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, po czym kwestionując legalność powołania Kamila Zaradkiewicza na urząd sędziego Sądu Najwyższego, określił zadane przez ten Sąd w składzie z SSN Kamilem Zaradkiewiczem, pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie statusu sędziów powołanych na podstawie niezgodnych z Konstytucją uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2011-2015, mianem „ustawki”, zmierzającej do osiągnięcia politycznego celu, a następnie pomówił SSN Kamila Zaradkiewicza o działanie w zamiarze (…) „zaszachowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, poprzez zadanie przez Sąd Najwyższy wskazanych pytań prawnych Trybunałowi Konstytucyjnemu, to jest pomówił go o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, po czym skierował wobec sędziego Kamila Zaradkiewicza groźbę bezprawną przyszłego napiętnowania oraz pociągnięcia do odpowiedzialności za działanie „na szkodę Państwa i obywateli”.

W komunikacie wskazano, że jakkolwiek sędziowie nie są ograniczeni w prezentowaniu swoich poglądów w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, to jednocześnie mogą czynić we właściwej formie, w sposób stonowany, tak, aby nie narażać innych osób na poniżenie lub uszczerbek na honorze i godności. Z godnością urzędu sędziego i cechującą każdego sędziego nieskazitelnością charakteru wiąże się ustalony standard postępowania sędziego, który stanowić powinien wzór dla innych i którego efektem powinno być wzbudzanie szacunku. Sędzia Waldemar Ż. nadużył prawa wyrażania opinii, naruszył dobre obyczaje sędziowskie, a tym samym ugodził w interes wymiaru sprawiedliwości. Wygłaszanie manifestów politycznych, w których wyraża się opinię będącą jednocześnie pomówieniem w stosunku do sędziego Sądu Najwyższego, a ponadto kierowanie w stosunku do jego osoby bezprawnych gróźb, nie tylko narusza dobra osobiste pomówionego – cześć i dobre imię – ale stanowi także podważenie walorów zawodowych oraz wizerunku jako prawnika. Opinie sformułowane w ten sposób i wyrażone publicznie na portalu internetowym wyrządzają również znaczną szkodę dla służby sędziowskiej i godzą w dobro wymiaru sprawiedliwości oraz jego właściwy wizerunek w odbiorze społecznym, podważając tym samym autorytet organów wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosku do sądu dyscyplinarnego o rozpoznanie sprawy sędzi Doroty Ł.

17 października 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 17 października 2019 r. w sprawie zakończenia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko Dorocie Ł., sędzi Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.

Zgodnie z komunikatem, obwiniona sędzia Dorota Ł. poprzez rażące uchybienie terminowi na podjęcie czynności w sprawie doprowadziła do bezczynności w postępowaniu w ten sposób, że pomimo przedstawienia jej w dniu 22 listopada 2018 r. „Sprawozdania z wywiadu środowiskowego kuratora dotyczącego małoletniej…”, w którym wykazano, że ustalenia kuratora zawodowego stanowiły faktyczną podstawę wszczęcia postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej, nie podjęła żadnych czynności w stosunku do małoletniej przez okres 7 miesięcy od przedstawienia jej rzeczonego sprawozdania, czym poprzez swoją opieszałość doprowadziła do sytuacji realnego zagrożenia zdrowia i życia małoletniej.

Zarzucone obwinionej przewinienie dyscyplinarne spowodowało ewidentny uszczerbek dla szeroko rozumianego dobra wymiaru sprawiedliwości, godząc w jego powagę i poza wykazanym wyżej elementem doprowadzenia do sytuacji realnego zagrożenia zdrowia i życia dziecka, kreowało sytuację demobilizującą samą obwinioną i mogło mieć negatywny wpływ na innych sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi poprzez wzbudzenie ich przekonania, że tego typu zachowania są tolerowane przez władze Sądu i organy dyscyplinarne.