Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie uzupełnienia zarzutów dyscyplinarnych wobec Sławomira J., sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu

9 października 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 8 października 2019 r. w sprawie uzupełnienia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika zarzutów dyscyplinarnych wobec Sławomira J., sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Nowe zarzuty dyscyplinarne wobec sędziego Sławomira J. dot. między innymi tego, że jako sędzia sprawozdawca w postępowaniu odwoławczym, sygn. IV Ka 818/18 Sądu Okręgowego w Poznaniu, przeciwko ustalonej obwinionej, o czyn z art. 141 kodeksu wykroczeń („używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym”), dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa, a to art. 16 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zw. z art. 41 § 1 kodeksu postępowania karnego, polegającej na zaniechaniu żądania wyłączenia go od rozpoznania tej sprawy, pomimo istnienia okoliczności faktycznych w postaci osobistej znajomości z obwinioną, które mogły wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.

Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie publikacji autorstwa Magdaleny Gałczyńskiej z 26 września 2019 r.

27 września 2019

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 27 września 2019 r. w sprawie publikacji portalu Onet.pl autorstwa Magdaleny Gałczyńskiej z 26 września 2019 r. pt. „Źródła Onetu: sędzia Schab przejmuje postępowania ws. afery hejterskiej.”.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie K., sędziemu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

20 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 20 września 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie K., sędziemu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Przedstawiony sędziemu Dorocie K. zarzut dyscyplinarny dotyczy uchybienia godności urzędu w ten sposób, że w latach 2015-2019, mając świadomość powołania jej bez podstawy prawnej i przez nieuprawniony organ do pełnienia funkcji pełnomocnika w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu do spraw wdrożeń systemów informatycznych w zakresie wykonywania transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych oraz I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych e-protokół, wyraziła zgodę na przyznanie jej nienależnego dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia tej funkcji, przez co w okresie pomiędzy 1 stycznia 2015 r. a 28 marca 2017 r., a następnie w okresie od 18 stycznia 2017 r. do 29 marca 2018 r., w związku z objęciem funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i nienależnym podwyższeniem jej o 50% dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia obu tych funkcji, bezprawnie pobrała nienależny jej dodatek funkcyjny w łącznej kwocie 49 033 złotych brutto.

Zgodnie z § 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości – Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, obowiązującym w chwili wydania decyzji o powołaniu sędzi Doroty K., jedynym podmiotem uprawnionym do powoływania pełnomocników dla sądów apelacyjnych i sądów okręgowych jest Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, za zgodą Ministra Sprawiedliwości.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Paulinie P., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

18 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 września 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Paulinie P., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Sędziemu Paulinie P. postawiano 8 zarzutów dyscyplinarnych dot. rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa, a także uchybienia godności urzędu, poprzez:

–  nieuzasadnione odraczanie terminu wydania postanowienia w przedmiocie wniosku o zezwolenie na wyjazd podczas ferii zimowych małoletniej córki stron postępowania i rozpoznanie tego wniosku po upływie 60 dni, co wniosek ten uczyniło bezprzedmiotowym,

– ignorowanie ustawowego terminu do rozpoznania 5 wniosków o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta i wydanie rodzaju postanowień po upływie ponad  200 dni po upływie ostatniego przewidzianego ustawą terminu, 

– wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania z uwagi na zawarcie ugody, która w rzeczywistości nie została zawarta, 

– braku zawiadomienia strony o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka wraz z brakiem żądania opinii kwalifikacyjnej o przysposabiającym. 

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie zarządzenia czynności wyjaśniających w związku z internetowymi wypowiedziami sędziego Jarosława Dudzicza, członka KRS

16 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 16 września 2019 r. w sprawie zarządzenia czynności wyjaśniających w związku z internetowymi wypowiedziami sędziego Jarosława Dudzicza, Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i członka Krajowej Rady Sądownictwa, w związku z publikacją Gazety Wyborczej pt. „Antysemickie wpisy Dudzicza”.

Korespondencja Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba z Rzecznikiem Praw Obywatelskich panem Adamem Bodnarem w sprawie „akcji zniesławiania sędziów”

3 września 2019

Publikujemy korespondencję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 sierpnia 2019 r. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich panem Adamem Bodnarem w sprawie jego wystąpienia dot. „akcji zniesławiania sędziów” i podejmowanymi w związku z nią działaniami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie nawołującego do łamania prawa stanowiska SSP „Iustitia”

3 września 2019

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 3 września 2019 r. dotyczące stanowiska Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępców sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasotę, które przeczy ustawie i w którym zamieszczone wezwanie sędziów do nieuczestniczenia w czynnościach prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego bądź jego Zastępców nawołuje wprost do łamania prawa.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w przedmiocie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędzi Anny Bator-Ciesielskiej

3 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 3 września 2019 r. w przedmiocie podjęcia czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia, czy postępowanie Anny Bator-Ciesielskiej, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczące sposobu procedowania, oświadczeń i podejmowanych przez nią decyzji w trakcie rozprawy odwoławczej w dniu 30 sierpnia 2019 r., w sprawie o sygn. X Ka 645/19 tego Sądu, mogło stanowić o wyczerpaniu przez nią znamion przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Oświadczenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie działań sędzi Anny Bator-Ciesielskiej, destabilizujących porządek prawny RP

2 września 2019

Publikujemy oświadczenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 2 września 2019 r. w sprawie działań sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie Anny Bator-Ciesielskiej, które godzą w konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia kolejnego postępowania dyscyplinarnego przeciwko Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie

30 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę zarzutu dyscyplinarnego Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Jest to już drugie postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu Bartłomiejowi S., prowadzone w związku z jego nieusprawiedliwionym niestawiennictwem na wezwanie w charakterze świadka. O pierwszym postępowaniu Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych informował w komunikacie z 8 sierpnia 2019 r.