Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z publikacją portalu Onet.pl

20 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez niego czynności wyjaśniających z urzędu w związku z publikacją portalu Onet.pl dotyczącą domniemanej próby medialnego zdyskredytowania przewodniczącego SSP „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i innych czynów stanowiących uchybienie godności urzędu.

Celem tych czynności jest wstępne ustalenie czy doszło do wyczerpania znamion deliktu dyscyplinarnego z art.  107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez wymienionych w publikacji sędziów, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także wstępne ustalenie czy zachowanie jednego ze wskazanych w publikacji sędziów stanowiło delikt dyscyplinarny, wyczerpujący znamiona występku z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 157a § 1 kk. 


Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Michała Lasoty w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie

8 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie Bartłomiejowi S.

Zarzut dyscyplinarny przedstawiony sędziemu Bartłomiejowi S. dotyczy uchybienia godności sprawowanego urzędu przez niedopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, tj. przez niestawienie się w charakterze świadka, bez usprawiedliwienia, na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie L., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

1 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie L., sędzi Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik przedstawiłem obwinionej Dorocie L. zarzut dyscyplinarny uchybienia godności urzędu polegającego na tym, że rażąco uchybiając terminowi na podjęcie czynności w sprawie, w związku z ustaleniami kuratora sądowego przeprowadzonymi w drodze wywiadu środowiskowego dotyczącymi małoletniej, wskazującymi na zasadność wszczęcia postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej Joanny K. i Krzysztofa B. wobec tej małoletniej, przez swą opieszałość doprowadziła do ponad 7-miesięcznej bezczynności w przedmiotowym postępowaniu, skutkującej dopuszczeniem do sytuacji przebywania dwuletniego dziecka w warunkach stwarzających realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia, w wyniku nieprawidłowego sprawowania wobec niej władzy rodzicielskiej przez jej rodziców, co doprowadziło do konieczności interwencji pracownika Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w przedmiocie prawomocności postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Przemysławowi W. Radzikowi i Monice Zawartowskiej

26 lipca 2019

Informuję, że postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z dnia 30 maja 2019 roku, sygn. RDSP 711-40,41/19 o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Przemysława W. Radzika – Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz wobec sędzi Moniki Zawartowskiej – Wiceprezes tego Sądu, wydane w następstwie czynności wyjaśniających prowadzonych na żądanie Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 3 kwietnia br. jest prawomocne wobec niezaskarżenia tego orzeczenia przez podmioty uprawnione.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Zobacz postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia 30 maja 2019 r. [PDF]

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom orzekającym w stanie wojennym

26 lipca 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w sprawie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom orzekającym w stanie wojennym.

W komunikacie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wskazuje, że w oparciu o materiały uzyskane w toku śledztw Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziowie Przemysław W. Radzik i Michał Lasota prowadzą postępowania dyscyplinarne przeciwko odpowiednio sędziom Remigiuszowi C. (Sąd Okręgowy w Olsztynie) i Andrzejowi W. (Sąd Rejonowy w Wejherowie).

Zarzucone obwinionym sędziom przewinienia dyscyplinarne, związane z wzięciem udziału w poważnych prześladowaniach i represjach z przyczyn politycznych, nie podlegają przedawnieniu, jako wypełniające jednocześnie znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w związku z publikacją medialną na portalu rp.pl

24 lipca 2019

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 24 lipca 2019 r.

W oświadczeniu Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wskazuje, że tekst autorstwa Wojciecha Tumidalskiego, opublikowany na portalu rp.pl w dniu 23 lipca 2019 r. (link) zawiera fałszywą informację, że ubiegając się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie „dostarczy” on Krajowej Radzie Sądownictwa dokumenty będące w dyspozycji Sądu Okręgowego w Warszawie; stwierdza, że informacja ta nie ma podstaw faktycznych i wzywa do jej niezwłocznego sprostowania.

Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie opracowania opublikowanego przez Amnesty International pt. „Polska: Wolne Sądy, Wolni Ludzie. Sędziowie bronią swojej niezawisłości”.

24 lipca 2019

Publikujemy stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 24 lipca 2019 r. w sprawie opracowania opublikowanego przez Amnesty International pod tytułem „Polska: Wolne Sądy, Wolni Ludzie. Sędziowie bronią swojej niezawisłości” (link do opracowania).

W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba wydanie owego stanowiska jest koniecznie, ponieważ wyżej wskazane opracowanie, w zakresie dotyczącym czynności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępców, formułuje jaskrawo błędne wnioski i oparte zostało na skrajnie nieobiektywnych założeniach, które w przekonaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba wynikają z przyjęcia kryteriów oceny polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, całkowicie sprzecznych z zasadniczymi wymogami niezawisłej, rzetelnej pracy orzeczniczej, deprecjonujących godność tej pracy przez postulowanie uwarunkowań jej wykonywania, oczywiście niezgodnych z fundamentami służby sędziowskiej.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających dotyczących możliwych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa

12 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 12 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających dotyczących możliwych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych sędziów Leszka Mazura i Ewy Łapińskiej, członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Michała Lasoty w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie Z. – sędziemu Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku

11 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty z 11 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie Z., sędzi Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Krzysztofowi L., Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu

8 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 8 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Krzysztofowi L., pełniącemu funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Sędziemu Krzysztofowi L., Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik przedstawił zarzut dyscyplinarny uchybienia godności urzędu przez to, że „w okresie od 29 marca 2016 r. do 10 kwietnia 2019 r. w Poznaniu, działając z powziętym z góry zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd Prezesa i Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu co do zamiaru wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem pomocy finansowej na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych w ten sposób, że mając zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe (…) złożył wniosek o przyznanie mu pomocy finansowej na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych w formie pożyczki w kwocie 195 000 złotych z przeznaczeniem na spłatę kredytu hipotecznego w kwocie 197 921,84 złotych, zaciągniętego w dniu 17 listopada 2015 r. na zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni 50 m2 w Poznaniu, a następnie po zawarciu w dniu 13 maja 2016 r. umowy pożyczki Nr 05/2016, doprowadził Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Poznaniu, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 150 000 złotych, stanowiących przedmiot wskazanej umowy Nr 05/2016, w której, jako pożyczkobiorca zobowiązał się do wykorzystania udzielonej pożyczki wyłącznie z jej przeznaczeniem, to jest na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego 17 listopada 2015 r. w ustalonym banku na zakup lokalu mieszkalnego w Poznaniu, a następnie, po uzyskaniu środków finansowych stanowiących przedmiot umowy nie wykorzystał tych środków finansowych zgodnie z treścią umowy pożyczki, to jest nie spłacił chociażby w części kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego o powierzchni 50 m2 w Poznaniu (…)”.