Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędzi Sądu Okręgowego w Częstochowie

2 października 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 2 października 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustaloną sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie w stanie spoczynku, która wbrew treści art. 178 ust. 3 Konstytucji podjęła działalność publiczną niedającą pogodzić się z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów w ten sposób, że jako sędzia w stanie spoczynku, będąc stroną stosunku publicznoprawnego łączącego ją z państwem, nie zrzekając się urzędu sędziego, przyjęła odpłatnie pełnione stanowisko w niezależnym organie władzy kontrolnej państwa, to jest funkcję członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej wobec małoletniego poniżej lat 15, czym naruszyła także przepis art. 173 Konstytucji. 

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie przedstawienia kolejnych zarzutów dyscyplinarnych sędziemu Leszkowi Mazurowi

8 września 2020

W uzupełnieniu komunikatu z 5 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Leszkowi Mazurowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie, i przedstawienia mu zarzutów popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych, polegających na każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) – art. 329 – poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia, informuję, że 4 września 2020 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wydał postanowienie o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, zarzucając obwinionemu Leszkowi Mazurowi popełnienie w okresie od 30 listopada 2018 r. do 25 lutego 2019 r. kolejnych 12 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 365), polegających na oczywistej i rażącej obrazie art. 329 KPC.

(-) SSA Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba

26 sierpnia 2020

Całkowicie nieprawdziwa jest informacja zawarta w publikacji Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 24 sierpnia 2020 roku dotycząca powołania Pani Anny Gąsior – Majchrowskiej – sędzi Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – do pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Powołanie to stanowiło czynność Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powziętą dnia 28 października 2019 roku. Publiczne stwierdzenie, iż Pani Anna Gąsior – Majchrowska powołana została do pełnienia tej funkcji, cytując: „przez szefa jednej z partii politycznej” jest jaskrawą, niegodziwą próbą posługiwania się fałszem w celu wywarcia wpływu na czynności służbowe sędzi A. Gąsior – Majchrowskiej. Wyrażam przy tym przekonanie, że dążenie do aktywizacji opinii publicznej przeciw działaniom zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, realizowane z posłużeniem się fałszem, nielicującym z godnością sędziego pozostanie bezskuteczne.

(-) SSA Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

5 sierpnia 2020

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowanie dyscyplinarnego przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Obwinionemu sędziemu przedstawiono zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że 3 marca 2020 r. w Szczecinie uchybił godności urzędu w ten sposób, że jako funkcjonariusz publiczny, przewodniczący składu orzekającego w sprawie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o sygnaturze akt II AKz (…) przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny umocowania oraz sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa, podjął działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego sprawozdawcy w rozpoznawanej sprawie III K (…) na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, w ten sposób, że wydał postanowienie o zwróceniu się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz do Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie o przekazanie akt osobowych oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej powołania tego sędziego na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, przez co, podważając przepis art. 55 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ignorując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2019 r. sygn. akt K 12/18 o zgodności z Konstytucją art. 9a ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, podjął bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających, co mogło prowadzić do naruszenia art. 178 ust. 1 Konstytucji, naruszało przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji, a także przepis art. 82 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określający obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, a tym samym, wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających

4 sierpnia 2020

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 4 sierpnia 2020 r. w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych, polegających na naruszeniu art. 178 ust. 3 Konstytucji przez sędziów, będących członkami zarządu organizacji o nazwie Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, poprzez podjęcie działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w postaci zakwestionowania w dokumencie Stanowisko Zarządu SSP Iustitia z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczące uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP legalności i skuteczności powołania sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, a w dalszej kolejności na zakwestionowaniu legalności uchwały Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2020 r. o ważności wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dokonanego 12 lipca 2020 r., w konsekwencji na zakwestionowaniu legalności umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez negację ważności wyboru Prezydenta przez Sąd Najwyższy.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Jarosławowi O.

23 lipca 2020

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie wszczęcia 23 lipca 2020 r. postępowania dyscyplinarnego przeciwko Jarosławowi O., sędziemu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Zarzut dyscyplinarny przedstawiony obwinionemu dotyczy popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że obwiniony sędzia w dniu 18 stycznia 2020 r., nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych, znieważył Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w ten sposób, że na serwisie społecznościowym „Twitter” zamieścił wpis o treści: „Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce! Sędzia Jarosław […]”, przez co naruszył m. in. art. 178 ust. 3 Konstytucji w zakresie zakazu prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko 14 sędziom

22 lipca 2020

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie wszczęcia 22 lipca 2020 r. postępowań dyscyplinarnych przeciwko łącznie 14 sędziom – tj. 5 sędziom sądów apelacyjnych, 5 sędziom sądów okręgowych i 4 sędziom sądów rejonowych.

Zarzuty dyscyplinarne przedstawione ww. sędziom dotyczą oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa (art. 88a § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych), dotyczących ustawowego obowiązku składania oświadczeń przez sędziów sądów powszechnych – poprzez zatajenie w pisemnych oświadczeniach przynależności do zrzeszenia o nazwie Forum Współpracy Sędziów oraz do jego organu o nazwie Stałe Prezydium.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Waldemarowi Ż.

28 maja 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 28 maja 2020 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Waldemarowi Ż., sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sędziemu Waldemarowi Ż. przedstawiono zarzut przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym uchybieniu godności urzędu poprzez podjęcie działań kwestionujących skuteczność powołania Kamila Zaradkiewicza do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, istnienie stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza, a w konsekwencji kwestionujących stosunek służbowy SSN Kamila Zaradkiewicza, jako wykonującego wówczas obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego, a nadto polegających na zakwestionowaniu umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej – Krajowej Rady Sądownictwa – poprzez wniesienie do Sądu Najwyższego – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pozwu o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza wraz z wnioskiem  o udzielenie zabezpieczenie tego powództwa, w którym zanegowano skuteczność istnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza, skuteczność powołania go do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, a w rezultacie skuteczność wykonywania przez niego powierzonych mu wówczas obowiązków I Prezesa Sądu Najwyższego.

Jednocześnie w komunikacie znalazła się informacja, że 1 czerwca 2020 r. odbędzie się rozprawa w sądzie dyscyplinarnym w innej sprawie dyscyplinarnej sędziego Waldemara Ż., w której przedstawiono mu zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na  publicznym wygłoszeniu manifestu politycznego dotyczącego jego poglądów i ocen związanych z działaniem konstytucyjnych organów państwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, oraz na kwestionowaniu legalności powołania Kamila Zaradkiewicza do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, a następnie pomówieniu go o postępowanie, które mogło poniżyć go  w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego oraz skierowaniu wobec sędziego Kamila Zaradkiewicza groźby bezprawnej przyszłego napiętnowania oraz pociągnięcia do odpowiedzialności za działanie „na szkodę Państwa i obywateli”, co wiąże się m. in. z naruszeniem wynikającej z art. 178 ust. 3 Konstytucji RP zasady apolityczności sędziów.

Korespondencja Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

13 maja 2020

Publikujemy korespondencję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z Rzecznikiem Praw Obywatelskim Adamem Bodnarem w sprawie określanej przez RPO jako „domniemana próba zdyskredytowania Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia”.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających wobec sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie

8 maja 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 8 maja 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na podjęciu przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie działań prawnych kwestionujących skuteczność powołania Kamila Zaradkiewicza do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego oraz kwestionujących jego stosunek służbowy pełniącego obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego, a w dalszej kolejności kwestionujących umocowanie konstytucyjnego organ Rzeczypospolitej Polskiej – Krajowej Rady Sądownictwa, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości, niezależności i bezstronności, a zatem działań stanowiących uchybienie godności urzędu.

W komunikacie została zawarta informacja, że w sprawie ww. sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie w październiku 2019 r. skierowano wniosek do sądu dyscyplinarnego. O skierowaniu sprawy do sądu dyscyplinarnego informowaliśmy w komunikacie z 21 października 2019 r.