Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Waldemarowi Z. i Olimpii B.-M., niestosującym się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych

28 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom niestosującym się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych.

Wszczęte postępowania dyscyplinarne dotyczą Waldemara Z., sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie i Olimpii B.-M., sędzi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Oświadczenie Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasoty w sprawie nieprawdziwych, zniesławiających publikacji medialnych

26 sierpnia 2019

Publikujemy oświadczenie Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasota z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie nieprawdziwych, zniesławiających publikacji w Gazecie Wyborczej, Telewizji TVN, portalu Onet.pl i innych mediach.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z aktywnością sędziów w mediach społecznościowych

21 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia, czy postępowanie sędziów sądów powszechnych, wbrew przepisowi § 23 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, nakazującemu im wstrzemięźliwe korzystanie z mediów społecznościowych, mogło stanowić o wyczerpaniu znamion przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie fałszywych wypowiedzi adwokat Ewy Stępniak

21 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wypowiedzi adwokat Ewy Stępniak, iż Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępcy – cytując: „stoją za hejtem”, rozumianym, jako działania publicznie przypisywane osobie, deprecjonującej sędziów w mediach społecznościowych.

Stwierdzenia te są fałszywe. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wyraża przy tym przekonanie, że celem tak sformułowanych wypowiedzi jest intencjonalne wprowadzenie w błąd opinii publicznej, zmierzające do uwikłania urzędu Rzecznika Dyscyplinarnego w konflikt o charakterze politycznym. Żąda zatem natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania fałszywych informacji – w przeciwnym razie podjęte zostaną adekwatne kroki prawne.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z publikacją portalu Onet.pl

20 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez niego czynności wyjaśniających z urzędu w związku z publikacją portalu Onet.pl dotyczącą domniemanej próby medialnego zdyskredytowania przewodniczącego SSP „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i innych czynów stanowiących uchybienie godności urzędu.

Celem tych czynności jest wstępne ustalenie czy doszło do wyczerpania znamion deliktu dyscyplinarnego z art.  107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez wymienionych w publikacji sędziów, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także wstępne ustalenie czy zachowanie jednego ze wskazanych w publikacji sędziów stanowiło delikt dyscyplinarny, wyczerpujący znamiona występku z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 157a § 1 kk. 


Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Michała Lasoty w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie

8 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie Bartłomiejowi S.

Zarzut dyscyplinarny przedstawiony sędziemu Bartłomiejowi S. dotyczy uchybienia godności sprawowanego urzędu przez niedopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, tj. przez niestawienie się w charakterze świadka, bez usprawiedliwienia, na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie L., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

1 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie L., sędzi Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik przedstawiłem obwinionej Dorocie L. zarzut dyscyplinarny uchybienia godności urzędu polegającego na tym, że rażąco uchybiając terminowi na podjęcie czynności w sprawie, w związku z ustaleniami kuratora sądowego przeprowadzonymi w drodze wywiadu środowiskowego dotyczącymi małoletniej, wskazującymi na zasadność wszczęcia postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej Joanny K. i Krzysztofa B. wobec tej małoletniej, przez swą opieszałość doprowadziła do ponad 7-miesięcznej bezczynności w przedmiotowym postępowaniu, skutkującej dopuszczeniem do sytuacji przebywania dwuletniego dziecka w warunkach stwarzających realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia, w wyniku nieprawidłowego sprawowania wobec niej władzy rodzicielskiej przez jej rodziców, co doprowadziło do konieczności interwencji pracownika Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w przedmiocie prawomocności postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Przemysławowi W. Radzikowi i Monice Zawartowskiej

26 lipca 2019

Informuję, że postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z dnia 30 maja 2019 roku, sygn. RDSP 711-40,41/19 o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Przemysława W. Radzika – Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz wobec sędzi Moniki Zawartowskiej – Wiceprezes tego Sądu, wydane w następstwie czynności wyjaśniających prowadzonych na żądanie Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 3 kwietnia br. jest prawomocne wobec niezaskarżenia tego orzeczenia przez podmioty uprawnione.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Zobacz postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia 30 maja 2019 r. [PDF]

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom orzekającym w stanie wojennym

26 lipca 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w sprawie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom orzekającym w stanie wojennym.

W komunikacie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wskazuje, że w oparciu o materiały uzyskane w toku śledztw Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziowie Przemysław W. Radzik i Michał Lasota prowadzą postępowania dyscyplinarne przeciwko odpowiednio sędziom Remigiuszowi C. (Sąd Okręgowy w Olsztynie) i Andrzejowi W. (Sąd Rejonowy w Wejherowie).

Zarzucone obwinionym sędziom przewinienia dyscyplinarne, związane z wzięciem udziału w poważnych prześladowaniach i represjach z przyczyn politycznych, nie podlegają przedawnieniu, jako wypełniające jednocześnie znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w związku z publikacją medialną na portalu rp.pl

24 lipca 2019

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 24 lipca 2019 r.

W oświadczeniu Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wskazuje, że tekst autorstwa Wojciecha Tumidalskiego, opublikowany na portalu rp.pl w dniu 23 lipca 2019 r. (link) zawiera fałszywą informację, że ubiegając się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie „dostarczy” on Krajowej Radzie Sądownictwa dokumenty będące w dyspozycji Sądu Okręgowego w Warszawie; stwierdza, że informacja ta nie ma podstaw faktycznych i wzywa do jej niezwłocznego sprostowania.