Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach

16 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Aleksandrze J. i Irenie P.

Zarzuty dyscyplinarne przedstawione wyżej wymienionym sędziom dotyczą przekroczenia uprawnień poprzez przyznanie sobie kompetencji do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego sprawozdawcy w tej sprawie w osobie sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Przez to, podważając przepis art. 55 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, obwinione wzięły udział w wydaniu postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających, co mogło prowadzić do naruszenia art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz naruszało przepis art. 82 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającego obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, a tym samym, wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Informujemy również, że z treści wydanego postanowienia wynika, że kierując się treścią art. 129 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prowadzący postępowania dyscyplinarne zwróci się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jako sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji, o zawieszenie obwinionych sędziów w czynnościach służbowych. 

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z wydaniem postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach

12 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 12 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustalonych sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy w dniu 11 grudnia 2019 r., jako funkcjonariusze publiczni, członkowie składu orzekającego, przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego orzekającego w I instancji, przez co podważając przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wzięli udział w wydaniu postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Ponadto, przedmiot podjętych czynności wyjaśniających stanowi zagadnienie popełnienia przez sędziego sprawozdawcę przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niezłożeniu wniosku o wyłączenie się od udziału we wskazanej sprawie, w sytuacji, gdy przed otrzymaniem powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, uczestniczył on procesie konkursowym przed Krajową Radą Sądownictwa, której skład został ukształtowany w oparciu o przepisy ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r., poz. 3 ze zm.). 

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Annie B.-C., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie

6 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 6 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Annie B.-C., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarzuty przedstawione obwinionej Annie B.-C. dotyczą m. in. tego, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. podczas rozprawy, jako przewodnicząca składu orzekającego w sprawie Sądu Okręgowego w Warszawie, po odroczeniu rozprawy, pomijając naradę składu orzekającego, zaprezentowała swój osobisty pogląd w zakresie istnienia dodatkowych podstaw do odroczenia rozprawy i publicznie zakwestionowała skład orzekający, powołany zgodnie z obowiązującymi przepisami do rozpoznania tej sprawy, przez podważenie niezawisłości i niezależności spersonifikowanego sędziego, członka składu orzekającego, negując jego tytuł do uczestnictwa w tym składzie, co stanowiło naruszenie przepisu art. 89 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, po czym wydała dyspozycje podważające niezawisłe wykonywanie przez tego sędziego czynności orzeczniczych, gwarantowanych przepisem art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, poprzez zarządzenie zwrócenia się do wszystkich sędziów orzekających w X Wydziale Karnym Odwoławczym o opinie w zakresie skierowania do Ministra Sprawiedliwości wniosku o odwołanie dwóch ustalonych sędziów z delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz dyspozycje w zakresie podjęcia dalszych czynności służbowych w tym celu, uniemożliwiając tym samym sędziemu, członkowi składu orzekającego, uczestnictwo w rozpoznaniu tej sprawy, co stanowiło bezprawną, sprzeczną z przepisami Prawa o ustroju sądów powszechnych, ingerencję w skład orzekający powołany do rozpoznania sprawy.

Trzy z pięciu zarzucanych czynów obwinionej Annie B.-C. wypełniają znamiona przestępstwa nadużycia władzy z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, co przesądza o tym, że sądem właściwym do rozpoznania sprawy obwinionej Anny B.-C. w I instancji będzie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Krystianowi M., sędziemu Sądu Okręgowego w Katowicach

4 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 4 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Krystianowi M., sędziemu Sądu Okręgowego w Katowicach.

Zgodnie z komunikatem, obwinionemu Krystianowi M. przedstawiono 55 zarzutów przewinień dyscyplinarnych polegających na tym, że w dniu 29 maja 2019 r., jako Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w upublicznionych pismach, skierowanych personalnie do prezesów i sędziów sądów dyscyplinarnych, przedstawił manifest polityczny, w którym kwestionując niezależność i legalność działania konstytucyjnego organu państwa – Krajowej Rady Sądownictwa – oraz podważając konstytucyjność i apolityczność Izby Dyscyplinarnej SN, podżegał każdego z nich do popełnienia deliktu dyscyplinarnego polegającego na nierespektowaniu porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej poprzez powstrzymanie się od orzekania oraz zaniechanie przedstawiania odwołań stron i akt spraw dyscyplinarnych Izbie Dyscyplinarnej SN, a w dalszej kolejności do zawieszania postępowań dyscyplinarnych do czasu wyjaśnienia przez TSUE statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej”przez co m. in. naruszył zasadę apolityczności sędziów.

W dalszej kolejności, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik rozważy złożenie wniosku do sądu dyscyplinarnego o zawieszenie obwinionego Krystiana M. w czynnościach służbowych z obniżeniem wysokości jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia (art. 129 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych).

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Pawłowi J., sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie

29 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 29 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę postępowania dyscyplinarnego przeciwko Pawłowi J., sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Przedstawione obwinionemu Pawłowi J. zarzuty dyscyplinarne dotyczą uchybienia godności urzędu w szczególności przez przekroczenie uprawnień przy wydaniu postanowienia nakazującego Kancelarii Sejmu przedstawienia określonych dokumentów, a także nieuprawnione przekazanie przedstawicielom mediów ocen i twierdzeń związanych z pełnionym urzędem sędziowskim, wbrew art. 89 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko niektórym sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie

26 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 26 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia dnia 25 listopada 2019 r. postępowań dyscyplinarnych przeciwko Rafałowi L., Kazimierzowi W. i Wojciechowi M., sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zarzuty dyscyplinarne, przedstawione wyżej wymienionym sędziom, dotyczą uchybienia godności urzędu przez to, że jako funkcjonariusze publiczni – członkowie składu orzekającego w sprawie Sądu Okręgowego w Krakowie – przekroczyli swe uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do oceny prawidłowości działania organów konstytucyjnych w zakresie powołania w I instancji asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, podważając tym samym przepis art. 106i § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, wzięli udział w wydaniu postanowienia o odroczeniu rozprawy w celu ustalenia, czy zachodzi okoliczność, która mogłaby wskazywać na niewłaściwe powołanie w/w asesora, co stanowiło bezprawną ingerencję w ustawowy tryb powoływania sędziów i asesorów sądowych do składów orzekających i mogło prowadzić do naruszenia przepisu art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz naruszało art. 89 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a tym samym stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego wyrażającego się w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosku o zawieszenie sędziego Olimpii B.-M. w czynnościach służbowych

25 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 25 listopada 2019 r. w sprawie skierowania w dniu 25 listopada 2019 r. przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika wniosku o zawieszenie w czynnościach służbowych Olimpii B.-M., sędziego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., której wcześniej przedstawiono dwa zarzuty umyślnych przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona przestępstw – zniesławień (por. komunikat z 15 listopada 2019 r.).

Wskazujemy, że, w ocenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika, wobec ustaleń faktycznych dotyczących działania obwinionej Olimpii B.-M. oraz ich oceny prawnej, nie może budzić wątpliwości, że stojąc pod zarzutami popełnienia dwóch umyślnych przewinień dyscyplinarnych, polegających na wyczerpaniu znamion umyślnych występków z art. 212 § 2 Kodeksu karnego, na granicy wyczerpania znamion ściganych z urzędu przestępstw z art. 226 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art. 231a Kodeksu karnego, poprzez kłamliwe pomówienie ustalonych pokrzywdzonych o postępowanie, które mogło poniżyć każdego z nich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania sprawowanych funkcji publicznych, oczywistym jest, że obwiniona sędzia Olimpia B.-M., bez narażenia na szwank dobra wymiaru sprawiedliwości, nie może w wiarygodny sposób wykonywać obowiązków służbowych.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Olimpii B.-M., sędziemu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

15 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 listopada 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Olimpii B.-M., sędziemu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Kończąc postępowanie, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik zdecydował o skierowaniu wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do właściwego sądu apelacyjnego – sądu dyscyplinarnego.

Przypominamy, że sędziemu Olimpii B.-M. przedstawiono dwa zarzuty przewinień dyscyplinarnych, polegających na pomówieniu na portalu społecznościowym „Twitter” ustalonego prokuratora Prokuratury Krajowej, określając go jako osobę, która „nie ma stażu i łamał[a] prawa człowieka”, a także Zbigniewa Ziobry, którego określiła jako Ministra Sprawiedliwości, który „wyprodukował aferę” i jest „odpowiedzialny za stworzenie systemu korupcyjnego w sądach i prokuraturze uzależniającego wymiar spr[awiedliwości] od woli politycznej”.

Jak wskazano w komunikacie, ocena treści obu wpisów dokonanych przez obwinioną na portalu „Twitter” bezsprzecznie uzasadnia wniosek, że ich autorka nie przestrzegała reguł rozsądnego umiaru w ferowaniu twierdzeń i dokonywaniu ocen. Jak zaznaczono, sędziego powinno cechować nie tylko poczucie sprawiedliwości, obiektywizmu, obowiązkowości i godności, ale także opanowania, powściągliwości w korzystaniu z prawa do krytyki, umiejętność opanowywania emocji, a przede wszystkim nieuzewnętrzniania ich w sposób obraźliwy dla innych członków społeczeństwa. Chodzi zatem o rozsądny umiar, takt i kulturę we wszystkich sferach działalności sędziego, zarówno w jego stosunkach służbowych, jak i pozasłużbowych. W realiach przedmiotowej sprawy, obwiniona nadużyła prawa wyrażania opinii, naruszyła dobre obyczaje sędziowskie, a tym samym godziła w interes wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko pięciorgu sędziów, w związku z nieusprawiedliwionym niestawiennictwem na przesłuchania

8 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 8 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia w dniu 8 listopada 2019 r. przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko:

– Krystianowi M., sędziemu Sądu Okręgowego w Katowicach,

– Monice C., sędziemu Sądu Rejonowego w Opolu,

– Katarzynie K., sędziemu Sądu Rejonowego w Oleśnie,

– Monice F., sędziemu Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

– Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Przedstawione wyżej wymienionym sędziom zarzuty dyscyplinarne dotyczą przewinień dyscyplinarnych polegających przede wszystkim na nieusprawiedliwionym niestawiennictwie na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, w charakterze świadka, mimo prawidłowego wezwania. Niektórym z wyżej wymienionych sędziów przedstawiono także inne zarzuty.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Leszkowi Mazurowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie

5 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 4 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Leszkowi Mazurowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Sędziemu Leszkowi Mazurowi przedstawiono zarzuty popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegających na każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – art. 329 kpc poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia.