Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Paulinie P., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

18 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 września 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Paulinie P., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Sędziemu Paulinie P. postawiano 8 zarzutów dyscyplinarnych dot. rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa, a także uchybienia godności urzędu, poprzez:

–  nieuzasadnione odraczanie terminu wydania postanowienia w przedmiocie wniosku o zezwolenie na wyjazd podczas ferii zimowych małoletniej córki stron postępowania i rozpoznanie tego wniosku po upływie 60 dni, co wniosek ten uczyniło bezprzedmiotowym,

– ignorowanie ustawowego terminu do rozpoznania 5 wniosków o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta i wydanie rodzaju postanowień po upływie ponad  200 dni po upływie ostatniego przewidzianego ustawą terminu, 

– wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania z uwagi na zawarcie ugody, która w rzeczywistości nie została zawarta, 

– braku zawiadomienia strony o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka wraz z brakiem żądania opinii kwalifikacyjnej o przysposabiającym. 

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie zarządzenia czynności wyjaśniających w związku z internetowymi wypowiedziami sędziego Jarosława Dudzicza, członka KRS

16 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 16 września 2019 r. w sprawie zarządzenia czynności wyjaśniających w związku z internetowymi wypowiedziami sędziego Jarosława Dudzicza, Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i członka Krajowej Rady Sądownictwa, w związku z publikacją Gazety Wyborczej pt. „Antysemickie wpisy Dudzicza”.

Korespondencja Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba z Rzecznikiem Praw Obywatelskich panem Adamem Bodnarem w sprawie „akcji zniesławiania sędziów”

3 września 2019

Publikujemy korespondencję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 sierpnia 2019 r. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich panem Adamem Bodnarem w sprawie jego wystąpienia dot. „akcji zniesławiania sędziów” i podejmowanymi w związku z nią działaniami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie nawołującego do łamania prawa stanowiska SSP „Iustitia”

3 września 2019

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 3 września 2019 r. dotyczące stanowiska Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępców sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasotę, które przeczy ustawie i w którym zamieszczone wezwanie sędziów do nieuczestniczenia w czynnościach prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego bądź jego Zastępców nawołuje wprost do łamania prawa.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w przedmiocie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędzi Anny Bator-Ciesielskiej

3 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 3 września 2019 r. w przedmiocie podjęcia czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia, czy postępowanie Anny Bator-Ciesielskiej, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczące sposobu procedowania, oświadczeń i podejmowanych przez nią decyzji w trakcie rozprawy odwoławczej w dniu 30 sierpnia 2019 r., w sprawie o sygn. X Ka 645/19 tego Sądu, mogło stanowić o wyczerpaniu przez nią znamion przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Oświadczenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie działań sędzi Anny Bator-Ciesielskiej, destabilizujących porządek prawny RP

2 września 2019

Publikujemy oświadczenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 2 września 2019 r. w sprawie działań sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie Anny Bator-Ciesielskiej, które godzą w konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia kolejnego postępowania dyscyplinarnego przeciwko Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie

30 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę zarzutu dyscyplinarnego Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Jest to już drugie postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu Bartłomiejowi S., prowadzone w związku z jego nieusprawiedliwionym niestawiennictwem na wezwanie w charakterze świadka. O pierwszym postępowaniu Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych informował w komunikacie z 8 sierpnia 2019 r.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Waldemarowi Z. i Olimpii B.-M., niestosującym się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych

28 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom niestosującym się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych.

Wszczęte postępowania dyscyplinarne dotyczą Waldemara Z., sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie i Olimpii B.-M., sędzi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Oświadczenie Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasoty w sprawie nieprawdziwych, zniesławiających publikacji medialnych

26 sierpnia 2019

Publikujemy oświadczenie Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasota z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie nieprawdziwych, zniesławiających publikacji w Gazecie Wyborczej, Telewizji TVN, portalu Onet.pl i innych mediach.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z aktywnością sędziów w mediach społecznościowych

21 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia, czy postępowanie sędziów sądów powszechnych, wbrew przepisowi § 23 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, nakazującemu im wstrzemięźliwe korzystanie z mediów społecznościowych, mogło stanowić o wyczerpaniu znamion przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.