Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna

10 lutego 2020

Publikujemy prawomocną uchwałę Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej z 04 lutego 2020 r., sygn. II DO 1/20, zmieniającą uchwałę Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej z 23 grudnia 2019 r., sygn. I DSS 1/19, w ten sposób, że zawieszającą Pawła Juszczyszyna, sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, w czynnościach służbowych i obniżającą mu wynagrodzenie na czas trwania zawieszenia, wraz z uzasadnieniem.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych otrzymał publikowany odpis rzeczonej uchwały od Sądu Najwyższego. Orzeczenia sądów stanowią informację publiczną. W treści uchwały anonimizacji poddano dane osób fizycznych niepełniących funkcji publicznych.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania zażalenia na postanowienie umarzające postępowanie w sprawie Olimpii B.-M.

31 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 stycznia 2020 r. w sprawie skierowania zażalenia na postanowienie Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu z 14 stycznia 2020 r., sygn. akt ASD 2/19, o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko obwinionej Olimpii B.-M., sędziemu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających dotyczących publicznego znieważenia Prezydenta RP w mediach społecznościowych

18 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na uchybieniu godności urzędu przez Jarosława O., sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, pełniącego funkcję przewodniczącego wydziału w tym Sądzie, który 18 stycznia 2020 r., nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych, na portalu Twitter zamieścił wpisy znieważające Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez co wyczerpał znamiona ściganego z urzędu przestępstwa z art. 135 § 2 Kodeksu karnego w zw. z art. 12 § 1 Kodeksu karnego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających dotyczących przekroczenia uprawnień przez sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie

17 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 17 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę czynności wyjaśniających w sprawie sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie, którzy 7 stycznia 2020 r., jako funkcjonariusze publiczni, członkowie trzyosobowych składów orzekających w siedmiu sprawach tego Sądu, przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania na jej wniosek sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydali postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnień prawnych, których treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających, co mogło prowadzić do naruszenia art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz naruszało przepis art. 82 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, a tym samym wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

16 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 16 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Ireneuszowi L., Barbarze S. i Stanisławie K.

Zarzuty dyscyplinarne przedstawione wyżej wymienionym sędziom dotyczą rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa poprzez sporządzenie i podpisanie pisemnego uzasadnienia wyroku bez zamieszczenia w jego treści elementów wymaganych wskazanymi przepisami prawa. Treść tego uzasadnienia, poza pierwszym zdaniem, w którym wskazano imię i nazwisko wnioskodawcy oraz opisano wyrok, od którego złożył on apelację, nie dotyczyła sprawy, w której uzasadnienie wyroku zostało sporządzone, co stanowiło również uchybienie godności urzędu poprzez naruszenie powagi sprawowanego stanowiska i ujmę godności sędziego wobec niezapoznania się z treścią uzasadnienia przed jego podpisaniem.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

15 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 stycznia 2020 r. w sprawie zakończenia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Jerzemu S. i Grzegorzowi K., sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Obwinieni Jerzy S. i Grzegorz K., będąc członkami składu orzekającego w sprawie z apelacji od wyroku sądu okręgowego, uchylili zaskarżony wyrok, wskazując w uzasadnieniu za wyłączną podstawę uchylenia wyroku sądu I instancji sformułowany pogląd, że niezależność prokuratorów została znacznie ograniczona przez regulacje prawne zawarte w ustawie z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, który odniesiono do okoliczności, że przewodniczący składu orzekającego w Sądzie Okręgowym był mężem prokurator pełniącej funkcję Prokuratora Rejonowego w D., to jest prokuratury, w której prowadzono śledztwo w przedmiotowej sprawie i która realizowała funkcje oskarżycielskie w toczącym się postępowaniu kontradyktoryjnym.

Pomimo, że Prokurator Rejonowa w D. osobiście nie podejmowała żadnych czynności procesowych w sprawie i nie mogła wiedzieć, że po skierowaniu sprawy do sądu sprawa zostanie przydzielona do pięcioosobowego składu orzekającego pod przewodnictwem jej męża, to uchylając zaskarżony wyrok, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że nie można wykluczyć, że w sprawie mogły być udzielane rady, nakazy lub polecenia ze strony szefowej prokuratury wobec podległego jej prokuratora, który bezpośrednio uczestniczył w procesie.

Od wyroku zdanie odrębne złożył sędzia sprawozdawca, będący trzecim członkiem wyżej wspomnianego składu orzekającego.

Wyrokiem z 19 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. W uzasadnieniu wskazał, że wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu został wydany z rażącym naruszeniem art. 41 Kodeksu postępowania karnego.

Komunikat w sprawie odpowiedzi Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

11 stycznia 2020

Publikujemy pisma wystosowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dot. spraw dyscyplinarnych sędziów Krystiana Markiewicza i Pawła Juszczyszyna.

Kondolencje

10 stycznia 2020

Panu Janowi Majchrowskiemu

Sędziemu Sądu Najwyższego

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci Brata – śp. Jacka Majchrowskiego
działacza podziemnej Solidarności, b. pracownika Kancelarii Prezydenta RP, polskiego patrioty

składają:

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z wydaniem postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

7 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 7 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, który w dniu 17 grudnia 2019 r., jako funkcjonariusz publiczny, przewodniczący składu orzekającego, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego orzekającego w I instancji, przez co podważając przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ignorując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wydał postanowienie o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosków o zawieszenie w czynnościach służbowych sędziów

22 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 22 grudnia 2019 r. w sprawie skierowania wniosków do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie w czynnościach służbowych, na czas trwania postępowań dyscyplinarnych, Rafała L., Kazimierza W. i Wojciecha M., sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, oraz Anny B.-C., sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Komunikat jest uzupełnieniem komunikatu w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko niektórym sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie oraz komunikatu w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Annie B.-C. Wszyscy wyżej wymienieni sędziowie stoją pod zarzutami przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw przekroczenia uprawnień (niedopełnienia obowiązków) z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.