Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie stanu czynności wyjaśniających dotyczących domniemanej próby medialnego zdyskredytowania Prezesa SSP „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza

25 października 2019

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej przebiegiem czynności wyjaśniających dotyczących publikacji portalu Onet.pl i innych mediów w sprawie domniemanej próby medialnego zdyskredytowania Prezesa SSP „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i innych czynów stanowiących uchybienie godności przez wymienionych w tych publikacjach sędziów, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości informuję, że dotychczasowe czynności procesowe z udziałem przesłuchanych świadków, w tym sędziego Łukasza Piebiaka, nie dostarczyły faktycznych i prawnych podstaw do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i przedstawienia zarzutów dyscyplinarnych dotyczących przedmiotu czynności wyjaśniających.

Informuję również, że w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 52), polegających na świadomym ignorowaniu przez kilku sędziów ustawowego obowiązku stawiennictwa na wezwanie i złożenia zeznań w charakterze świadków, zdecydowałem o wyłączeniu materiałów w tej sprawie do odrębnych czynności wyjaśniających.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia kolejnego postępowania dyscyplinarnego przeciwko Monice F., sędziemu Sądu Rejonowego Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

23 października 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 23 października 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika kolejnego postępowania dyscyplinarnego przeciwko Monice F., sędziemu Sądu Rejonowego Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie statusu czynności wyjaśniających dotyczących sędziego Leszka Mazura

22 października 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 22 października 2019 r. w sprawie statusu czynności wyjaśniających w przedmiocie możliwej nieusprawiedliwionej nieterminowości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń przez Leszka Mazura, sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie braku podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w przedmiocie czynności prowadzonych w jednej ze spraw Sądu Okręgowego w Elblągu

22 października 2019

Publikujemy stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 22 października 2019 r. w sprawie braku podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w przedmiocie czynności prowadzonych przez sędziego Michała Lasotę w sprawie Sądu Okręgowego w Elblągu, sygn. akt II K 56/18.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba dotyczący skierowania wniosku do sądu dyscyplinarnego o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Waldemara Ż., sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie

21 października 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 października 2019 r. w sprawie zakończenia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Waldemarowi Ż., sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie i skierowania wniosku o rozpoznanie sprawy do sądu dyscyplinarnego.

Sędziemu Waldemarowi Ż. zarzucono, że uchybił on godności urzędu w ten sposób, że w udzielonym i opublikowanym w portalu internetowym Prawo.pl wywiadzie zatytułowanym „Sędzia Żurek: Kamil Zaradkiewicz chce zafundować obywatelom chaos w sądach” wygłosił manifest polityczny dotyczący jego poglądów i ocen związanych z działaniem konstytucyjnych organów państwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, po czym kwestionując legalność powołania Kamila Zaradkiewicza na urząd sędziego Sądu Najwyższego, określił zadane przez ten Sąd w składzie z SSN Kamilem Zaradkiewiczem, pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie statusu sędziów powołanych na podstawie niezgodnych z Konstytucją uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2011-2015, mianem „ustawki”, zmierzającej do osiągnięcia politycznego celu, a następnie pomówił SSN Kamila Zaradkiewicza o działanie w zamiarze (…) „zaszachowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, poprzez zadanie przez Sąd Najwyższy wskazanych pytań prawnych Trybunałowi Konstytucyjnemu, to jest pomówił go o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, po czym skierował wobec sędziego Kamila Zaradkiewicza groźbę bezprawną przyszłego napiętnowania oraz pociągnięcia do odpowiedzialności za działanie „na szkodę Państwa i obywateli”.

W komunikacie wskazano, że jakkolwiek sędziowie nie są ograniczeni w prezentowaniu swoich poglądów w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, to jednocześnie mogą czynić we właściwej formie, w sposób stonowany, tak, aby nie narażać innych osób na poniżenie lub uszczerbek na honorze i godności. Z godnością urzędu sędziego i cechującą każdego sędziego nieskazitelnością charakteru wiąże się ustalony standard postępowania sędziego, który stanowić powinien wzór dla innych i którego efektem powinno być wzbudzanie szacunku. Sędzia Waldemar Ż. nadużył prawa wyrażania opinii, naruszył dobre obyczaje sędziowskie, a tym samym ugodził w interes wymiaru sprawiedliwości. Wygłaszanie manifestów politycznych, w których wyraża się opinię będącą jednocześnie pomówieniem w stosunku do sędziego Sądu Najwyższego, a ponadto kierowanie w stosunku do jego osoby bezprawnych gróźb, nie tylko narusza dobra osobiste pomówionego – cześć i dobre imię – ale stanowi także podważenie walorów zawodowych oraz wizerunku jako prawnika. Opinie sformułowane w ten sposób i wyrażone publicznie na portalu internetowym wyrządzają również znaczną szkodę dla służby sędziowskiej i godzą w dobro wymiaru sprawiedliwości oraz jego właściwy wizerunek w odbiorze społecznym, podważając tym samym autorytet organów wymiaru sprawiedliwości.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosku do sądu dyscyplinarnego o rozpoznanie sprawy sędzi Doroty Ł.

17 października 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 17 października 2019 r. w sprawie zakończenia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko Dorocie Ł., sędzi Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.

Zgodnie z komunikatem, obwiniona sędzia Dorota Ł. poprzez rażące uchybienie terminowi na podjęcie czynności w sprawie doprowadziła do bezczynności w postępowaniu w ten sposób, że pomimo przedstawienia jej w dniu 22 listopada 2018 r. „Sprawozdania z wywiadu środowiskowego kuratora dotyczącego małoletniej…”, w którym wykazano, że ustalenia kuratora zawodowego stanowiły faktyczną podstawę wszczęcia postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej, nie podjęła żadnych czynności w stosunku do małoletniej przez okres 7 miesięcy od przedstawienia jej rzeczonego sprawozdania, czym poprzez swoją opieszałość doprowadziła do sytuacji realnego zagrożenia zdrowia i życia małoletniej.

Zarzucone obwinionej przewinienie dyscyplinarne spowodowało ewidentny uszczerbek dla szeroko rozumianego dobra wymiaru sprawiedliwości, godząc w jego powagę i poza wykazanym wyżej elementem doprowadzenia do sytuacji realnego zagrożenia zdrowia i życia dziecka, kreowało sytuację demobilizującą samą obwinioną i mogło mieć negatywny wpływ na innych sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi poprzez wzbudzenie ich przekonania, że tego typu zachowania są tolerowane przez władze Sądu i organy dyscyplinarne.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie uzupełnienia zarzutów dyscyplinarnych wobec Sławomira J., sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu

9 października 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 8 października 2019 r. w sprawie uzupełnienia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika zarzutów dyscyplinarnych wobec Sławomira J., sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Nowe zarzuty dyscyplinarne wobec sędziego Sławomira J. dot. między innymi tego, że jako sędzia sprawozdawca w postępowaniu odwoławczym, sygn. IV Ka 818/18 Sądu Okręgowego w Poznaniu, przeciwko ustalonej obwinionej, o czyn z art. 141 kodeksu wykroczeń („używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym”), dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa, a to art. 16 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zw. z art. 41 § 1 kodeksu postępowania karnego, polegającej na zaniechaniu żądania wyłączenia go od rozpoznania tej sprawy, pomimo istnienia okoliczności faktycznych w postaci osobistej znajomości z obwinioną, które mogły wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.

Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie publikacji autorstwa Magdaleny Gałczyńskiej z 26 września 2019 r.

27 września 2019

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 27 września 2019 r. w sprawie publikacji portalu Onet.pl autorstwa Magdaleny Gałczyńskiej z 26 września 2019 r. pt. „Źródła Onetu: sędzia Schab przejmuje postępowania ws. afery hejterskiej.”.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie K., sędziemu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

20 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 20 września 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie K., sędziemu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Przedstawiony sędziemu Dorocie K. zarzut dyscyplinarny dotyczy uchybienia godności urzędu w ten sposób, że w latach 2015-2019, mając świadomość powołania jej bez podstawy prawnej i przez nieuprawniony organ do pełnienia funkcji pełnomocnika w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu do spraw wdrożeń systemów informatycznych w zakresie wykonywania transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych oraz I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych e-protokół, wyraziła zgodę na przyznanie jej nienależnego dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia tej funkcji, przez co w okresie pomiędzy 1 stycznia 2015 r. a 28 marca 2017 r., a następnie w okresie od 18 stycznia 2017 r. do 29 marca 2018 r., w związku z objęciem funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i nienależnym podwyższeniem jej o 50% dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia obu tych funkcji, bezprawnie pobrała nienależny jej dodatek funkcyjny w łącznej kwocie 49 033 złotych brutto.

Zgodnie z § 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości – Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, obowiązującym w chwili wydania decyzji o powołaniu sędzi Doroty K., jedynym podmiotem uprawnionym do powoływania pełnomocników dla sądów apelacyjnych i sądów okręgowych jest Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, za zgodą Ministra Sprawiedliwości.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Paulinie P., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

18 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 września 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Paulinie P., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Sędziemu Paulinie P. postawiano 8 zarzutów dyscyplinarnych dot. rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa, a także uchybienia godności urzędu, poprzez:

–  nieuzasadnione odraczanie terminu wydania postanowienia w przedmiocie wniosku o zezwolenie na wyjazd podczas ferii zimowych małoletniej córki stron postępowania i rozpoznanie tego wniosku po upływie 60 dni, co wniosek ten uczyniło bezprzedmiotowym,

– ignorowanie ustawowego terminu do rozpoznania 5 wniosków o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta i wydanie rodzaju postanowień po upływie ponad  200 dni po upływie ostatniego przewidzianego ustawą terminu, 

– wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania z uwagi na zawarcie ugody, która w rzeczywistości nie została zawarta, 

– braku zawiadomienia strony o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka wraz z brakiem żądania opinii kwalifikacyjnej o przysposabiającym.