Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

15 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 stycznia 2020 r. w sprawie zakończenia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Jerzemu S. i Grzegorzowi K., sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Obwinieni Jerzy S. i Grzegorz K., będąc członkami składu orzekającego w sprawie z apelacji od wyroku sądu okręgowego, uchylili zaskarżony wyrok, wskazując w uzasadnieniu za wyłączną podstawę uchylenia wyroku sądu I instancji sformułowany pogląd, że niezależność prokuratorów została znacznie ograniczona przez regulacje prawne zawarte w ustawie z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, który odniesiono do okoliczności, że przewodniczący składu orzekającego w Sądzie Okręgowym był mężem prokurator pełniącej funkcję Prokuratora Rejonowego w D., to jest prokuratury, w której prowadzono śledztwo w przedmiotowej sprawie i która realizowała funkcje oskarżycielskie w toczącym się postępowaniu kontradyktoryjnym.

Pomimo, że Prokurator Rejonowa w D. osobiście nie podejmowała żadnych czynności procesowych w sprawie i nie mogła wiedzieć, że po skierowaniu sprawy do sądu sprawa zostanie przydzielona do pięcioosobowego składu orzekającego pod przewodnictwem jej męża, to uchylając zaskarżony wyrok, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że nie można wykluczyć, że w sprawie mogły być udzielane rady, nakazy lub polecenia ze strony szefowej prokuratury wobec podległego jej prokuratora, który bezpośrednio uczestniczył w procesie.

Od wyroku zdanie odrębne złożył sędzia sprawozdawca, będący trzecim członkiem wyżej wspomnianego składu orzekającego.

Wyrokiem z 19 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. W uzasadnieniu wskazał, że wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu został wydany z rażącym naruszeniem art. 41 Kodeksu postępowania karnego.

Komunikat w sprawie odpowiedzi Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

11 stycznia 2020

Publikujemy pisma wystosowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dot. spraw dyscyplinarnych sędziów Krystiana Markiewicza i Pawła Juszczyszyna.

Kondolencje

10 stycznia 2020

Panu Janowi Majchrowskiemu

Sędziemu Sądu Najwyższego

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci Brata – śp. Jacka Majchrowskiego
działacza podziemnej Solidarności, b. pracownika Kancelarii Prezydenta RP, polskiego patrioty

składają:

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z wydaniem postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

7 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 7 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, który w dniu 17 grudnia 2019 r., jako funkcjonariusz publiczny, przewodniczący składu orzekającego, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego orzekającego w I instancji, przez co podważając przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ignorując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wydał postanowienie o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosków o zawieszenie w czynnościach służbowych sędziów

22 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 22 grudnia 2019 r. w sprawie skierowania wniosków do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie w czynnościach służbowych, na czas trwania postępowań dyscyplinarnych, Rafała L., Kazimierza W. i Wojciecha M., sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, oraz Anny B.-C., sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Komunikat jest uzupełnieniem komunikatu w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko niektórym sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie oraz komunikatu w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Annie B.-C. Wszyscy wyżej wymienieni sędziowie stoją pod zarzutami przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw przekroczenia uprawnień (niedopełnienia obowiązków) z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Małgorzacie D.-W., sędziemu Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, w związku z bezprawnym pozbawieniem człowieka wolności

19 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Małgorzacie D.-W., sędziemu Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Zarzut dyscyplinarny przedstawiony obwinionej Małgorzacie D.-W. dotyczy rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa oraz niedopełnienia obowiązków w zakresie wydania orzeczenia na podstawie prawdziwych ustaleń faktycznych. Sędzia Małgorzata D.-W. w sprawie o zniesławienie (przestępstwo prywatnoskargowe), wbrew znajdującym się w aktach sprawy dowodom i informacjom o aktualnym miejscu pobytu oskarżonej, celem przeprowadzenia czynności procesowych z udziałem oskarżonej, naruszając m. in. art. 258 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego, wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu oskarżonej na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania, co skutkowało niesłusznym pozbawieniem oskarżonej wolności w okresie od 28 kwietnia 2019 r. do 22 maja 2019 r. (25 dni). Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zostało uchylone przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

Ponieważ czyn zarzucany obwinionej Małgorzacie D.-W. wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariusza publicznego) i art. 189 § 2 (bezprawne pozbawienie człowieka wolności na okres powyżej 7 dni) w zw. z art. 11 § 2 Kodeksu karnego, sądem właściwym do rozpoznania sprawy w I instancji jest Sąd Najwyższy – Izba Dyscyplinarna. Prowadzący postępowanie zwróci się z wnioskiem do tego sądu o zawieszenie obwinionej Małgorzaty D.-W. w czynnościach służbowych na czas trwania postępowania dyscyplinarnego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosków o zawieszenie w czynnościach służbowych sędziów Aleksandry J. i Ireny P.

18 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 grudnia 2019 r. w sprawie skierowania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika wniosków do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie w czynnościach służbowych Aleksandry J. i Ireny P., sędziów Sądów Apelacyjnego w Katowicach.

Przypominamy, że w dniu 16 grudnia 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko wyżej wymienionym sędziom w związku z przekroczeniem uprawnień poprzez przyznanie sobie kompetencji do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego sprawozdawcy w osobie sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Zdaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika, kwestionowanie przez każdą z obwinionych prawidłowości działania organów konstytucyjnych, tak w zakresie ich umocowania jak i w zakresie wykonywania przez nich swoich kompetencji, podważa autorytet, prestiż i powagę sądu jako instytucji, a przede wszystkim podważa społeczne zaufanie do sądów jako organów obiektywnie i bezstronnie wymierzających sprawiedliwość. Rażące lekceważenie porządku prawnego, jakim jest popełnienie umyślnego przestępstwa, jest zachowaniem niegodnym sędziego, którego ze względu na pełnioną funkcję powinien cechować nieskazitelny charakter i który jest w szczególny sposób zobowiązany do przestrzegania jego zasad. 

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Ewie M., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie

17 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 17 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę postępowania dyscyplinarnego przeciwko Ewie M., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Obwiniona Ewa M., zgodnie z przedstawionym jej zarzutem, uchybiła godności urzędu w ten sposób, że jako sędzia wyznaczona do sporządzenia oceny kwalifikacji ustalonej sędzi Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, kandydatki na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w sporządzonej przez siebie ocenie kwalifikacyjnej zawarła niedopuszczalne uwagi o postawie sędziów kandydujących na wolne stanowiska sędziowskie, podważając tym samym status i funkcjonowanie konstytucyjnego organu państwa w postaci Krajowej Rady Sądownictwa, przez co rażąco naruszyła wynikającą z art. 178 ust. 3 Konstytucji zasadę apolityczności sędziów.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach

16 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Aleksandrze J. i Irenie P.

Zarzuty dyscyplinarne przedstawione wyżej wymienionym sędziom dotyczą przekroczenia uprawnień poprzez przyznanie sobie kompetencji do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego sprawozdawcy w tej sprawie w osobie sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Przez to, podważając przepis art. 55 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, obwinione wzięły udział w wydaniu postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających, co mogło prowadzić do naruszenia art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz naruszało przepis art. 82 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającego obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, a tym samym, wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Informujemy również, że z treści wydanego postanowienia wynika, że kierując się treścią art. 129 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prowadzący postępowania dyscyplinarne zwróci się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jako sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji, o zawieszenie obwinionych sędziów w czynnościach służbowych. 

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z wydaniem postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach

12 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 12 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustalonych sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy w dniu 11 grudnia 2019 r., jako funkcjonariusze publiczni, członkowie składu orzekającego, przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego orzekającego w I instancji, przez co podważając przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wzięli udział w wydaniu postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Ponadto, przedmiot podjętych czynności wyjaśniających stanowi zagadnienie popełnienia przez sędziego sprawozdawcę przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niezłożeniu wniosku o wyłączenie się od udziału we wskazanej sprawie, w sytuacji, gdy przed otrzymaniem powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, uczestniczył on procesie konkursowym przed Krajową Radą Sądownictwa, której skład został ukształtowany w oparciu o przepisy ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r., poz. 3 ze zm.).