Komunikat w sprawie odpowiedzi Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

11 stycznia 2020

Publikujemy pisma wystosowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dot. spraw dyscyplinarnych sędziów Krystiana Markiewicza i Pawła Juszczyszyna.

Kondolencje

10 stycznia 2020

Panu Janowi Majchrowskiemu

Sędziemu Sądu Najwyższego

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci Brata – śp. Jacka Majchrowskiego
działacza podziemnej Solidarności, b. pracownika Kancelarii Prezydenta RP, polskiego patrioty

składają:

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z wydaniem postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

7 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 7 stycznia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, który w dniu 17 grudnia 2019 r., jako funkcjonariusz publiczny, przewodniczący składu orzekającego, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego orzekającego w I instancji, przez co podważając przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ignorując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wydał postanowienie o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosków o zawieszenie w czynnościach służbowych sędziów

22 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 22 grudnia 2019 r. w sprawie skierowania wniosków do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie w czynnościach służbowych, na czas trwania postępowań dyscyplinarnych, Rafała L., Kazimierza W. i Wojciecha M., sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, oraz Anny B.-C., sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Komunikat jest uzupełnieniem komunikatu w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko niektórym sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie oraz komunikatu w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Annie B.-C. Wszyscy wyżej wymienieni sędziowie stoją pod zarzutami przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw przekroczenia uprawnień (niedopełnienia obowiązków) z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Małgorzacie D.-W., sędziemu Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, w związku z bezprawnym pozbawieniem człowieka wolności

19 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Małgorzacie D.-W., sędziemu Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Zarzut dyscyplinarny przedstawiony obwinionej Małgorzacie D.-W. dotyczy rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa oraz niedopełnienia obowiązków w zakresie wydania orzeczenia na podstawie prawdziwych ustaleń faktycznych. Sędzia Małgorzata D.-W. w sprawie o zniesławienie (przestępstwo prywatnoskargowe), wbrew znajdującym się w aktach sprawy dowodom i informacjom o aktualnym miejscu pobytu oskarżonej, celem przeprowadzenia czynności procesowych z udziałem oskarżonej, naruszając m. in. art. 258 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego, wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu oskarżonej na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania, co skutkowało niesłusznym pozbawieniem oskarżonej wolności w okresie od 28 kwietnia 2019 r. do 22 maja 2019 r. (25 dni). Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zostało uchylone przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

Ponieważ czyn zarzucany obwinionej Małgorzacie D.-W. wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariusza publicznego) i art. 189 § 2 (bezprawne pozbawienie człowieka wolności na okres powyżej 7 dni) w zw. z art. 11 § 2 Kodeksu karnego, sądem właściwym do rozpoznania sprawy w I instancji jest Sąd Najwyższy – Izba Dyscyplinarna. Prowadzący postępowanie zwróci się z wnioskiem do tego sądu o zawieszenie obwinionej Małgorzaty D.-W. w czynnościach służbowych na czas trwania postępowania dyscyplinarnego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosków o zawieszenie w czynnościach służbowych sędziów Aleksandry J. i Ireny P.

18 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 grudnia 2019 r. w sprawie skierowania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika wniosków do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie w czynnościach służbowych Aleksandry J. i Ireny P., sędziów Sądów Apelacyjnego w Katowicach.

Przypominamy, że w dniu 16 grudnia 2019 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko wyżej wymienionym sędziom w związku z przekroczeniem uprawnień poprzez przyznanie sobie kompetencji do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego sprawozdawcy w osobie sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Zdaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika, kwestionowanie przez każdą z obwinionych prawidłowości działania organów konstytucyjnych, tak w zakresie ich umocowania jak i w zakresie wykonywania przez nich swoich kompetencji, podważa autorytet, prestiż i powagę sądu jako instytucji, a przede wszystkim podważa społeczne zaufanie do sądów jako organów obiektywnie i bezstronnie wymierzających sprawiedliwość. Rażące lekceważenie porządku prawnego, jakim jest popełnienie umyślnego przestępstwa, jest zachowaniem niegodnym sędziego, którego ze względu na pełnioną funkcję powinien cechować nieskazitelny charakter i który jest w szczególny sposób zobowiązany do przestrzegania jego zasad. 

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Ewie M., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie

17 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 17 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę postępowania dyscyplinarnego przeciwko Ewie M., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Obwiniona Ewa M., zgodnie z przedstawionym jej zarzutem, uchybiła godności urzędu w ten sposób, że jako sędzia wyznaczona do sporządzenia oceny kwalifikacji ustalonej sędzi Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, kandydatki na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w sporządzonej przez siebie ocenie kwalifikacyjnej zawarła niedopuszczalne uwagi o postawie sędziów kandydujących na wolne stanowiska sędziowskie, podważając tym samym status i funkcjonowanie konstytucyjnego organu państwa w postaci Krajowej Rady Sądownictwa, przez co rażąco naruszyła wynikającą z art. 178 ust. 3 Konstytucji zasadę apolityczności sędziów.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach

16 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Aleksandrze J. i Irenie P.

Zarzuty dyscyplinarne przedstawione wyżej wymienionym sędziom dotyczą przekroczenia uprawnień poprzez przyznanie sobie kompetencji do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego sprawozdawcy w tej sprawie w osobie sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Przez to, podważając przepis art. 55 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, obwinione wzięły udział w wydaniu postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających, co mogło prowadzić do naruszenia art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz naruszało przepis art. 82 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającego obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, a tym samym, wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Informujemy również, że z treści wydanego postanowienia wynika, że kierując się treścią art. 129 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prowadzący postępowania dyscyplinarne zwróci się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jako sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji, o zawieszenie obwinionych sędziów w czynnościach służbowych. 

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z wydaniem postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach

12 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 12 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustalonych sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy w dniu 11 grudnia 2019 r., jako funkcjonariusze publiczni, członkowie składu orzekającego, przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego orzekającego w I instancji, przez co podważając przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wzięli udział w wydaniu postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Ponadto, przedmiot podjętych czynności wyjaśniających stanowi zagadnienie popełnienia przez sędziego sprawozdawcę przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niezłożeniu wniosku o wyłączenie się od udziału we wskazanej sprawie, w sytuacji, gdy przed otrzymaniem powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, uczestniczył on procesie konkursowym przed Krajową Radą Sądownictwa, której skład został ukształtowany w oparciu o przepisy ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r., poz. 3 ze zm.). 

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Annie B.-C., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie

6 grudnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 6 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Annie B.-C., sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarzuty przedstawione obwinionej Annie B.-C. dotyczą m. in. tego, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. podczas rozprawy, jako przewodnicząca składu orzekającego w sprawie Sądu Okręgowego w Warszawie, po odroczeniu rozprawy, pomijając naradę składu orzekającego, zaprezentowała swój osobisty pogląd w zakresie istnienia dodatkowych podstaw do odroczenia rozprawy i publicznie zakwestionowała skład orzekający, powołany zgodnie z obowiązującymi przepisami do rozpoznania tej sprawy, przez podważenie niezawisłości i niezależności spersonifikowanego sędziego, członka składu orzekającego, negując jego tytuł do uczestnictwa w tym składzie, co stanowiło naruszenie przepisu art. 89 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, po czym wydała dyspozycje podważające niezawisłe wykonywanie przez tego sędziego czynności orzeczniczych, gwarantowanych przepisem art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, poprzez zarządzenie zwrócenia się do wszystkich sędziów orzekających w X Wydziale Karnym Odwoławczym o opinie w zakresie skierowania do Ministra Sprawiedliwości wniosku o odwołanie dwóch ustalonych sędziów z delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz dyspozycje w zakresie podjęcia dalszych czynności służbowych w tym celu, uniemożliwiając tym samym sędziemu, członkowi składu orzekającego, uczestnictwo w rozpoznaniu tej sprawy, co stanowiło bezprawną, sprzeczną z przepisami Prawa o ustroju sądów powszechnych, ingerencję w skład orzekający powołany do rozpoznania sprawy.

Trzy z pięciu zarzucanych czynów obwinionej Annie B.-C. wypełniają znamiona przestępstwa nadużycia władzy z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, co przesądza o tym, że sądem właściwym do rozpoznania sprawy obwinionej Anny B.-C. w I instancji będzie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.