Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w związku z orzeczeniem IOZ SN w sprawie o sygn. II ZZ 6/22

18 listopada 2022

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 listopada 2022 r. w związku z treścią uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego Izby Odpowiedzialności Zawodowej z 17 listopada 2022 r. w sprawie o sygn. akt II ZZ 6/22.

Briefing prasowy

29 maja 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie (sala P6) odbędzie się briefing prasowy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSA Piotra Schaba dotyczący ustaleń postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie popełnionych przez niego przewinień dyscyplinarnych o znamionach przestępstw ściganych z urzędu.

Publikujemy zapis obrazu i dźwięku czynności przesłuchania w charakterze świadka sędziego Tomasza Szmydta z 20 września 2019 r.

9 maja 2022

Zgodnie z zarządzeniem Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 4 maja 2022 r. publikujemy zapis obrazu i dźwięku czynności przesłuchania w charakterze świadka sędziego Tomasza Szmydta z 20 września 2019 r. w sprawie RDSP 712-69/19, dotyczącej tak zwanej „afery hejterskiej”. Zapis nie zawiera zeznań dotyczących danych wrażliwych świadka i jego najbliższych. Czynność procesowa została przeprowadzona z zachowaniem przepisów procedury karnej, po uprzednim pouczeniu świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co w protokole z tej czynności, świadek potwierdził własnoręcznym podpisem. 

Zobacz: zapis obrazu i dźwięku czynności przesłuchania w charakterze świadka sędziego Tomasza Szmydta z 20 września 2019 r.         

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu, znajdującemu się w stanie po użyciu alkoholu, w związku ze znieważaniem funkcjonariusza Policji

29 kwietnia 2022

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Apelacyjnego w związku ze znieważeniem przez rzeczonego sędziego, znajdującego się stanie po użyciu alkoholu, funkcjonariusza Policji podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych.

Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSA Piotra Schaba i jego Zastępców SSA Przemysława W. Radzika i SSO Michała Lasoty

25 kwietnia 2022

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba i jego Zastępców sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasoty z 25 kwietnia 2022 r.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Michała Lasoty ws. postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Paulinie A.

14 marca 2022

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty z 14 marca 2022 r. dotyczący postępowania dyscyplinarnego przeciwko Paulinie A., sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w związku z udziałem sędziów w politycznym zgromadzeniu organizacji „Komitet Obrony Demokracji”

21 lutego 2022

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 lutego 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów Waldemara Ż., Piotra G., Pawła J. i Doroty Z. w związku z ich udziałem w politycznym zgromadzeniu organizacji „Komitet Obrony Demokracji”, gdzie publicznie manifestowali swoje przekonania i poglądy polityczne oraz w aktywny sposób wyrażali aprobatę dla wyrażanych tam treści o charakterze politycznym, prowadząc tym samym, wbrew art. 178 § 3 Konstytucji RP, działalności publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz uchybiając godności urzędu.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika

7 lutego 2022

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 7 lutego 2022 r. dotyczący skierowania do sądu dyscyplinarnego wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko Maciejowi F., sędziemu Sądu Okręgowemu w K., oraz postanowienia o uzupełnieniu postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych Adamowi S., sędziemu Sądu Okręgowego w C.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie

29 grudnia 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 29 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie.