Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika dotyczący czynności w sprawie doniesień medialnych na temat niegodnych zachowań sędziów podczas akcji szczepień przeciwko COVID-19 w Krakowie

27 kwietnia 2021

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika dotyczący podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie zaistniałych 6 kwietnia 2021 r. w Krakowie uchybień godności urzędu przez sędziów sądów powszechnych z Krakowa, polegających na publicznym prezentowaniu budzących zgorszenie i społeczny sprzeciw zachowań podczas akcji szczepień przeciwko chorobie zakaźnej COVID-19 poprzez zaszczepienie się lub usiłowanie zaszczepienia się poza kolejnością z powoływaniem się na pełniony urząd sędziego.

Zgodnie z komunikatem, osoby posiadające informacje dotyczące przedmiotu postępowania proszone są o kontakt drogą elektroniczną (e-mail) z Biurem Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z powołaniem się na sygnaturę RDSP 712.8010.7.2021.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Jarosławowi O.

10 marca 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 10 marca 2021 r. dot. zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Jarosławowi O., sędziemu Sądu Okręgowego, który, zgodnie z treścią komunikatu, w dniu 18 stycznia 2020 r., nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych, znieważył Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w ten sposób, że na serwisie społecznościowym „Twitter” jako użytkownik „@jaroochocki” zamieścił wpis o treści: „Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziającym nienawiścią w imię swoich doraźnych  i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce! Sędzia Jarosław Ochocki”, przez co naruszył m. in. art. 178 ust. 3 Konstytucji w zakresie zakazu prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów.

Komunikat

23 grudnia 2020

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Sędziego Marcina Borowiaka
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu

Rodzinie i Bliskim Pana Sędziego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędzi Sądu Okręgowego w Częstochowie

2 października 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 2 października 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustaloną sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie w stanie spoczynku, która wbrew treści art. 178 ust. 3 Konstytucji podjęła działalność publiczną niedającą pogodzić się z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów w ten sposób, że jako sędzia w stanie spoczynku, będąc stroną stosunku publicznoprawnego łączącego ją z państwem, nie zrzekając się urzędu sędziego, przyjęła odpłatnie pełnione stanowisko w niezależnym organie władzy kontrolnej państwa, to jest funkcję członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej wobec małoletniego poniżej lat 15, czym naruszyła także przepis art. 173 Konstytucji. 

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie przedstawienia kolejnych zarzutów dyscyplinarnych sędziemu Leszkowi Mazurowi

8 września 2020

W uzupełnieniu komunikatu z 5 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Leszkowi Mazurowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie, i przedstawienia mu zarzutów popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych, polegających na każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) – art. 329 – poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia, informuję, że 4 września 2020 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wydał postanowienie o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, zarzucając obwinionemu Leszkowi Mazurowi popełnienie w okresie od 30 listopada 2018 r. do 25 lutego 2019 r. kolejnych 12 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 365), polegających na oczywistej i rażącej obrazie art. 329 KPC.

(-) SSA Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba

26 sierpnia 2020

Całkowicie nieprawdziwa jest informacja zawarta w publikacji Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 24 sierpnia 2020 roku dotycząca powołania Pani Anny Gąsior – Majchrowskiej – sędzi Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – do pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Powołanie to stanowiło czynność Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powziętą dnia 28 października 2019 roku. Publiczne stwierdzenie, iż Pani Anna Gąsior – Majchrowska powołana została do pełnienia tej funkcji, cytując: „przez szefa jednej z partii politycznej” jest jaskrawą, niegodziwą próbą posługiwania się fałszem w celu wywarcia wpływu na czynności służbowe sędzi A. Gąsior – Majchrowskiej. Wyrażam przy tym przekonanie, że dążenie do aktywizacji opinii publicznej przeciw działaniom zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, realizowane z posłużeniem się fałszem, nielicującym z godnością sędziego pozostanie bezskuteczne.

(-) SSA Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

5 sierpnia 2020

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowanie dyscyplinarnego przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Obwinionemu sędziemu przedstawiono zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że 3 marca 2020 r. w Szczecinie uchybił godności urzędu w ten sposób, że jako funkcjonariusz publiczny, przewodniczący składu orzekającego w sprawie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o sygnaturze akt II AKz (…) przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny umocowania oraz sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa, podjął działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego sprawozdawcy w rozpoznawanej sprawie III K (…) na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, w ten sposób, że wydał postanowienie o zwróceniu się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz do Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie o przekazanie akt osobowych oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej powołania tego sędziego na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, przez co, podważając przepis art. 55 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ignorując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2019 r. sygn. akt K 12/18 o zgodności z Konstytucją art. 9a ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, podjął bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających, co mogło prowadzić do naruszenia art. 178 ust. 1 Konstytucji, naruszało przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji, a także przepis art. 82 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określający obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, a tym samym, wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.