Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie nawołującego do łamania prawa stanowiska SSP „Iustitia”

3 września 2019

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 3 września 2019 r. dotyczące stanowiska Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępców sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasotę, które przeczy ustawie i w którym zamieszczone wezwanie sędziów do nieuczestniczenia w czynnościach prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego bądź jego Zastępców nawołuje wprost do łamania prawa.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w przedmiocie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędzi Anny Bator-Ciesielskiej

3 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 3 września 2019 r. w przedmiocie podjęcia czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia, czy postępowanie Anny Bator-Ciesielskiej, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczące sposobu procedowania, oświadczeń i podejmowanych przez nią decyzji w trakcie rozprawy odwoławczej w dniu 30 sierpnia 2019 r., w sprawie o sygn. X Ka 645/19 tego Sądu, mogło stanowić o wyczerpaniu przez nią znamion przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Oświadczenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie działań sędzi Anny Bator-Ciesielskiej, destabilizujących porządek prawny RP

2 września 2019

Publikujemy oświadczenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 2 września 2019 r. w sprawie działań sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie Anny Bator-Ciesielskiej, które godzą w konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia kolejnego postępowania dyscyplinarnego przeciwko Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie

30 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę zarzutu dyscyplinarnego Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Jest to już drugie postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu Bartłomiejowi S., prowadzone w związku z jego nieusprawiedliwionym niestawiennictwem na wezwanie w charakterze świadka. O pierwszym postępowaniu Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych informował w komunikacie z 8 sierpnia 2019 r.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Waldemarowi Z. i Olimpii B.-M., niestosującym się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych

28 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom niestosującym się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych.

Wszczęte postępowania dyscyplinarne dotyczą Waldemara Z., sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie i Olimpii B.-M., sędzi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z aktywnością sędziów w mediach społecznościowych

21 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia, czy postępowanie sędziów sądów powszechnych, wbrew przepisowi § 23 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, nakazującemu im wstrzemięźliwe korzystanie z mediów społecznościowych, mogło stanowić o wyczerpaniu znamion przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie fałszywych wypowiedzi adwokat Ewy Stępniak

21 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wypowiedzi adwokat Ewy Stępniak, iż Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępcy – cytując: „stoją za hejtem”, rozumianym, jako działania publicznie przypisywane osobie, deprecjonującej sędziów w mediach społecznościowych.

Stwierdzenia te są fałszywe. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wyraża przy tym przekonanie, że celem tak sformułowanych wypowiedzi jest intencjonalne wprowadzenie w błąd opinii publicznej, zmierzające do uwikłania urzędu Rzecznika Dyscyplinarnego w konflikt o charakterze politycznym. Żąda zatem natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania fałszywych informacji – w przeciwnym razie podjęte zostaną adekwatne kroki prawne.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z publikacją portalu Onet.pl

20 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez niego czynności wyjaśniających z urzędu w związku z publikacją portalu Onet.pl dotyczącą domniemanej próby medialnego zdyskredytowania przewodniczącego SSP „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i innych czynów stanowiących uchybienie godności urzędu.

Celem tych czynności jest wstępne ustalenie czy doszło do wyczerpania znamion deliktu dyscyplinarnego z art.  107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez wymienionych w publikacji sędziów, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także wstępne ustalenie czy zachowanie jednego ze wskazanych w publikacji sędziów stanowiło delikt dyscyplinarny, wyczerpujący znamiona występku z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 157a § 1 kk. 


Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie L., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

1 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie L., sędzi Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik przedstawiłem obwinionej Dorocie L. zarzut dyscyplinarny uchybienia godności urzędu polegającego na tym, że rażąco uchybiając terminowi na podjęcie czynności w sprawie, w związku z ustaleniami kuratora sądowego przeprowadzonymi w drodze wywiadu środowiskowego dotyczącymi małoletniej, wskazującymi na zasadność wszczęcia postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej Joanny K. i Krzysztofa B. wobec tej małoletniej, przez swą opieszałość doprowadziła do ponad 7-miesięcznej bezczynności w przedmiotowym postępowaniu, skutkującej dopuszczeniem do sytuacji przebywania dwuletniego dziecka w warunkach stwarzających realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia, w wyniku nieprawidłowego sprawowania wobec niej władzy rodzicielskiej przez jej rodziców, co doprowadziło do konieczności interwencji pracownika Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom orzekającym w stanie wojennym

26 lipca 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w sprawie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom orzekającym w stanie wojennym.

W komunikacie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wskazuje, że w oparciu o materiały uzyskane w toku śledztw Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziowie Przemysław W. Radzik i Michał Lasota prowadzą postępowania dyscyplinarne przeciwko odpowiednio sędziom Remigiuszowi C. (Sąd Okręgowy w Olsztynie) i Andrzejowi W. (Sąd Rejonowy w Wejherowie).

Zarzucone obwinionym sędziom przewinienia dyscyplinarne, związane z wzięciem udziału w poważnych prześladowaniach i represjach z przyczyn politycznych, nie podlegają przedawnieniu, jako wypełniające jednocześnie znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości.